finetto logo
INFOLINIA
+48 530 800 559
+48 32 411 46 05

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług przez Finetto Sp. z o.o. Zawarcie umowy na świadczenie usług opisanych w Regulaminie następuje w momencie rejestracji w Serwisie oraz  po zapoznaniu się i akceptacji treści niniejszego Regulaminu. Regulamin obowiązuje od momentu rejestracji w serwisie i jego akceptacji przez Użytkownika.

2. Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

2.1. Finetto.pl  – rozumie się przez to spółkę Finetto Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Warszawska 23, 40-009 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000456405, NIP 9542742234, REGON 243217910.

2.2. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin, który stanowi integralną część umowy o świadczenie usług przez serwis Finetto.pl

2.3. Serwisie – rozumie się przez to Serwis internetowy Finetto.pl, umożliwiający korzystanie z usług, o których mowa w punkcie 4.

2.4. Użytkowniku – oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego, który zawarł z Finetto.pl umowę o świadczenie usług

2.5. Cenniku – rozumie się przez to publikowaną na stronie głównej Serwisu informację, w której Finetto.pl  określił warunki i wysokość odpłatności za usługi Serwisu; zmiana Cennika nie oznacza zmiany Regulaminu.

2.6. Usłudze – rozumie się usługę samodzielnej księgowości, o której mowa w punkcie 4 Regulaminu, świadczoną drogą elektroniczną przez Finetto.pl na rzecz użytkowników serwisu.

2.7.Okresie rozliczeniowym – rozumie się przez to okres czasu (1 miesiąc księgowy), na który Usługa udostępniana jest Użytkownikowi Usługa.

2.8. Okresie testowym – rozumie się przez to okres czasu (1 miesiąc księgowy), na który Usługa udostępniana jest Użytkownikowi nieodpłatnie celem przetestowania.

2.9. Opłacie Abonamentowej (lub Abonamencie) -uiszczana przez Użytkownika z góry opłata za Usługę określona w Tabeli Opłat.

3. Prawa autorskie

3.1. Wyłączne prawa autorskie do Serwisu Finetto.pl należą do Finetto.pl Sp z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Warszawska 23, 40-009 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000456405, NIP 9542742234, REGON 243217910 i podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.).

3.2. W przypadku korzystania z API Finetto.pl, w całości lub z jego elementów, w celu świadczenia usług na rzecz podmiotów trzecich, za które to usługi pobierane są opłaty, podmiot korzystający z API zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu na adres: kontakt@finetto.pl Finetto.pl zastrzega sobie prawo do pobrania od podmiotu korzystającego z API Serwisu Finetto.pl w wymienionym zakresie opłaty licencyjnej w wyznaczonej przez siebie wysokości.

4. Zakres świadczonych przez Serwis usług wspierających samodzielne księgowanie

4.1. Finetto zobowiązuje się świadczyć na rzecz Użytkownika następujące usługi, zgodnie z Tabelą Opłat:

a) moduł wystawiania faktur
b) moduł CRM (baza kontrahentów, kalendarz, raporty, projekty, dokumenty, windykacja)
c) moduł agenda i kalendarz (przychody, terminarz, wydatki, zobowiązania, deklaracje)
d) moduł magazyn (stany, WZ/PZ, dokumenty magazynowe)
e) moduł wydatki (księgowość w oparciu o KPiR i ryczałt)
f) moduł pojazdy
g) moduł ewidencje (sprzedaż i zakupy)
h) moduł deklaracje (ZUS, VAT, PIT)
i) moduł pracownicy (pracownicy, umowy, rachunki, ewidencje)
j) moduł zobowiązania
k) moduł majątek (środki trwałe)
l) aplikacje mobilne
f) API

4.2. Finetto.pl może w dowolnej chwili zmienić funkcjonalność serwisu wprowadzając nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników lub dokonywać zmian w istniejących funkcjonalnościach.

4.3. Finetto.pl  zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu świadczonych usług oraz dodawania i usuwania usług.

4.4. Finetto.pl zapewnia wsparcie techniczne w dni robocze w godzinach od 8.00 – 16.00

5. Dostęp do Serwisu i rejestracja Użytkownika

5.1. Finetto.pl świadczy usługi poprzez Serwis za pomocą łączy internetowych.

5.2. Użytkownik może korzystać ze wszystkich usług Serwisu za pośrednictwem dowolnego komputera lub innego urządzenia umożliwiającego porozumiewanie się na odległość, w  dowolnym miejscu, w dowolnym czasie. Warunkiem korzystania z Serwisu jest połączenie urządzenia z siecią internetową.

5.3. Użytkownik, rozpoczynając pracę w Serwisie, musi dokonać rejestracji zgodnie z procedurą rejestracyjną dostępną w  Serwisie oraz zaakceptować niniejszy Regulamin.

5.4. Finetto.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość danych wprowadzonych przez Użytkownika do Serwisu. Użytkownik powinien wprowadzić dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

5.5. Aby zapewnić prawidłowe rozliczenia pomiędzy Użytkownikiem, a Finetto.pl .Użytkownik obowiązany jest podczas rejestracji podać zgodne ze stanem faktycznym i prawnym  następujące dane: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres zamieszkania, adres siedziby firmy (ulicę, numer, kod, miejscowość), NIP, w przypadku podmiotów podlegających obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer KRS,  adres poczty elektronicznej (e-mail).

5.6. W przypadku zmiany jakiejkolwiek z danych, o których mowa w pkt. 5.5, Użytkownik obowiązany jest do niezwłocznego wprowadzenia zmian w swoim profilu administracyjnym dostępnym w Serwisie.

5.7. Podczas rejestracji Użytkownik wprowadza wymyślone przez siebie i znane tylko sobie: identyfikator i hasło.

5.8.1. Identyfikator musi zawierać co najmniej 6 znaków.

5.8.2. Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, a także co najmniej jedną cyfrę lub jeden znak specjalny (np. !, @,#, %, &)

5.8.3. W przypadku zapomnienia hasła Użytkownik otrzymuje możliwość skorzystania z funkcji Serwisu „odzyskaj hasło”. W celu odzyskania hasła Użytkownik zobowiązany jest do postępowania zgodnie z instrukcjami zawartymi w Serwisie.

5.9. Rejestracja w Serwisie i akceptacja Regulaminu  nie są równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług przez Finetto.pl . Zawarcie umowy z Finetto.pl następuje w formie pisemnej zgodnie z Regulaminem świadczenia usług biura rachunkowego Finetto Sp. o.o.

6. Okres świadczenia usług

6.1. Za dzień rejestracji uznaje się dzień, w którym zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w Serwisie Użytkownik dokona rejestracji oraz zaakceptuje regulamin Serwisu.
6.2. Od dnia zarejestrowania się, Użytkownik otrzymuje bezpłatny dostęp do Usługi na okres 30 dni (okres testowy). Po tym czasie Użytkownik zobowiązany jest do uiszczania opłat za korzystanie z Serwisu według Tabeli Opłat.
6.3. W razie niedokonania płatności za kolejny Okres rozliczeniowy wraz z upływem Okresu testowego, jak również w razie rezygnacji z Usługi, Użytkownikowi zostaje zablokowany pełny dostęp do konta Użytkownika. Użytkownik za pośrednictwem swojego konta, zachowuje dostęp do danych księgowych za Okresy rozliczeniowe, za które dokonał płatności.
6.4. Zaprzestanie świadczenia Usług przez Finetto.pl może nastąpić w następujących przypadkach:

6.4.1 rezygnacji przez Użytkownika,
6.4.2 śmierci Użytkownika,
6.4.3 ustania bytu prawnego Użytkownika,
6.4.4 nieuiszczenia przez Użytkownika należności w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt. 7, z zastrzeżeniem ust. 6.2, 6.3 i 6.4,
6.4.5 zapomnienia przez Użytkownika hasła oraz nieskorzystaniu z funkcji serwisu “odzyskaj hasło”, co powoduje utratę dostępu do danych,
6.4.6 niezaakceptowania regulaminu serwisu.

6.5. Finetto.pl zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług w trybie natychmiastowym, jeśli Użytkownik:

6.5.1 umyślnie narusza postanowienia Regulaminu,
6.5.2 dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu,
6.5.3 dokonuje czynności niezgodnych z prawem,
6.5.4 działa na szkodę Finetto.pl,
6.5.5 podał nieprawdziwe dane,
6.5.6. w innych szczególnie uzasadnionych wypadkach.

W przypadkach, o których mowa w punkcie 6.5. Regulaminu,  Użytkownikowi nie przysługują wobec Finetto.pl żadne roszczenia a Finetto.pl ma prawo do całkowitego zablokowania dostępu do konta Użytkownika, w tym za Okresy rozliczeniowe, za które Użytkownik dokonał opłat.
6.6. W przypadku określonym w pkt. 6.5.2., następcy prawni powinni zgłosić ten fakt Finetto, a w przypadku określonym w pkt. 6.5.3. powiadomić powinien Użytkownik.

7. Odpłatność za usługę

7.1. Korzystanie z Usługi, o której mowa w punkcie 4 Regulaminu, jest odpłatne, z zastrzeżeniem bezpłatnego korzystania z Usługi w Okresie Testowym.
7.2. Użytkownik wnosi Opłatę Abonamentową za Usługę po otrzymaniu za pośrednictwem jego konta w Serwisie monitu określającego wysokość należnej płatności.

7.3. Opłatę abonamentową uiszcza się zgodnie z Cennikiem z góry za dany Okres rozliczeniowy

monitu o zapłacie w transakcyjnej części serwisu.
7.4. Finetto.pl w ciągu 7 dni od wpłynięcia Opłaty Abonamentowej na konto przekaże Użytkownikowi drogą elektroniczną fakturę VAT .

7.5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay .

8. Dane Użytkownika i ich ochrona

8.1. Udostępnienie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych oraz żądania ich usunięcia. Użytkownik jest zobligowany do udostępnienia danych osobowych, w szczególności określonych w punkcie 5.5. niniejszego Regulaminu, niezbędnych do świadczenia przez Finetto.pl usług określonych niniejszym Regulaminem. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Finetto.pl udostępnionych danych osobowych z uwzględnieniem zasad przewidzianych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101 poz. 929 późn. zm.), w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia na jego rzecz usług określonych niniejszym Regulaminem.

8.2. W ramach świadczenia drogą elektroniczną usług wymagających podania danych osobowych, Finetto.pl jest uprawniony na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204, z późn. zm.) do przetwarzania danych osobowych Użytkowników niezbędnych do nawiązania prawidłowej realizacji usług określonych Regulaminem oraz dostępnych w Serwisie.

8.3. Użytkownik oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101 poz. 929 późn. zm zwanej dalej „Ustawą” w odniesieniu do następujących danych osobowych kontrahentów Użytkownika przekazanych Operatorowi zgodnie z niniejszym Regulaminem:

– imię i nazwisko kontrahenta/nazwa firmy kontrahenta,

– dane adresowe kontrahenta.

Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do przetwarzania w/w danych i powierzania ich przetwarzania podmiotom trzecim.

8.4. Użytkownik powierza Finetto.pl przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 8.2 i 8.3 wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji przez Finetto.pl usług określonych Regulaminem oraz innych usług dostępnych w Serwisie.

8.5. W celu zapewnienia prawidłowego świadczenia usług, Finetto.pl może powierzać przetwarzanie powierzonych przez Użytkownika danych osobowych innym podmiotom, na co Użytkownik wyraża zgodę. Dotyczy to w szczególności dostawców infrastruktury informatycznej niezbędnej do świadczenia usług.

8.6. Wykaz podmiotów o których mowa w punkcie 8.4. znajduje się w Finetto.pl, i może być udostępniony Użytkownikowi na jego pisemny wniosek.

8.7. Użytkownik upoważnia Finetto do wydawania osobom biorącym udział w przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w pkt. 8.2, 8.3.  imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
8.8. Finetto oświadcza, że dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników oraz przetwarzanych w ramach świadczenia usług danych osobowych. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
8.9. W razie rezygnacji z korzystania przez Użytkownika  z Serwisu, wszystkie dane Użytkownika będą przechowywane przez 5 lat kalendarzowych poczynając od pierwszego dnia roku następującego po dacie  ostatniego logowania do Serwisu.
8.10. Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności dotyczących ofert specjalnych i promocji, w szczególności na usługi, o których mowa w pkt. 10. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta.

9. Odpowiedzialność Finetto.pl

9.1. Finetto.pl podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym.

9.1.1 Finetto.pl będzie dokonywał aktualizacji Serwisu uwzględniając wszelkie zmiany przepisów prawnych.
9.1.2 Aktualizacja, o której mowa w pkt. 9.1.1., dokonywana będzie przez Finetto.pl bez obciążania Użytkownika dodatkowymi kosztami.

9.2. Finetto.pl podejmuje także wszelkie środki, o których mowa w pkt. 8.4., w celu ochrony danych Użytkownika.
9.3. Finetto.pl  nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu.
9.4. Finetto.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu błędnego użycia serwisu lub funkcjonalności oraz za szkody powstałe w związku z nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy tez systemu łączności, za pomocą których Użytkownik łączy się z serwisem.
9.5. Finetto.pl nie ponosi odpowiedzialności za awarie sieci Internet i spowodowaną tym niedostępność, ograniczoną dostępność, czy też niewłaściwe działanie serwisu lub jakiejkolwiek jego części.
9.6. Reklamacje związane z użytkowaniem serwisu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres reklamacje@finetto.pl.
9.7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
9.8. Spory wynikające ze stosunków objętych niniejszym regulaminem będą rozstrzygane w sądzie właściwym dla siedziby Finetto.pl.

10. Świadczenie usług przez podmioty trzecie w obrębie oferty Finetto.pl

Korzystanie z wszelkich usług dodatkowych świadczonych przez Finetto i podmioty zewnętrzne dostępne w serwisie Finetto.pl następuje na zasadach określonych w regulaminach tych usług po zaakceptowaniu ich regulaminów. W niektórych przypadkach wymagane będzie od Użytkowników zawarcie umowy na świadczenie usług.

11. Zmiana Regulaminu

11.1. Finetto zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu.
11.2. Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności w wypadku:

11.2.1. zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu Serwisu,
11.2.2. konieczności dostosowania działania Serwisu i zapisów Regulaminu do nowych przepisów prawa,
11.2.3. zmian funkcjonalności serwisu, zmian zakresu świadczonych usług,
11.2.4. w innych uzasadnionych przypadkach.

11.3. O zamiarze zmiany Regulaminu Finetto zawiadamia Użytkownika udostępniając treść nowego Regulaminu na stronach internetowych Serwisu.
11.4. Każdorazowa zmiana regulaminu wchodzi w życie w momencie akceptacji przez Użytkownika, która następuje po zalogowaniu do Serwisu.

Zostaw swoje dane. Skontaktujemy się

Doradca finansowy

 

Doradztwo finansowe dla firm dostępne w 50 oddziałach na terenie całej Polski.

Jesteśmy partnerem jednej z największych firm doradztwa finansowego w Polsce Dom Kredytowy

NOTUS S.A. Ponad 25 banków w jednym miejscu!

Znalezienie odpowiedniego kredytu, leasingu lub innego produktu finansowego dla firmy jest
złożonym procesem. Chociaż sama procedura wygląda podobnie, jak przy produktach finansowych
dla osób fizycznych, to jednak w przypadku firmy istotne są jeszcze takie kwestie jak długość
funkcjonowania firmy, branża, jej perspektywy rozwoju i oczywiście sytuacja finansowa.

Finetto przy współpracy z Notus Doradcy Finansowi prowadzi usługi doradztwa finansowego dla
podmiotów gospodarczych. Odpowiednie instrumenty finansowe dla danego podmiotu
gospodarczego dopasowują z szerokiej oferty banków, firm leasingowych oraz instytucji
faktoringowych.

Proponowane przez Notus Doradcy Finansowi rozwiązania finansowe obejmują następujące
produkty:

kredyty obrotowe, kredyty inwestycyjne, leasing operacyjne, leasing finansowych, faktoring z
regresem, faktoring pełny, faktoring odwrotny, faktoring eksportowy.

Doradcy Finansowi Notus oferują również wsparcie w zakresie:

– opracowania planu finansowego (budżetu) przedsiębiorstwa,

– opracowania strategii finansowania przedsięwzięć gospodarczych obejmujących:

analizę i dobór najkorzystniejszych warunków finansowania dla konkretnej inwestycji

przygotowanie biznes planu,

weryfikację biznes planu pod kątem finansowania zewnętrznego,

negocjacje warunków finansowych z instytucjami zewnętrznymi,

restrukturyzacji zadłużenia,

możliwości poprawy płynności finansowej.

Zainteresowanym podmiotom Doradcy Finansowi Notus proponują usługę doradztwa przy

pozyskiwaniu dotacji ze środków Funduszy Europejskich oraz zapewniają wsparcie przy opracowaniu

niezbędnej dokumentacji, monitorowaniu procesu oceny wniosku oraz jego rozliczeniu.

Doradcy Finansowi Notus oferują również wsparcie w zakresie:

– opracowania planu finansowego (budżetu) przedsiębiorstwa,

– opracowania strategii finansowania przedsięwzięć gospodarczych obejmujących:

analizę i dobór najkorzystniejszych warunków finansowania dla konkretnej inwestycji

przygotowanie biznes planu,

weryfikację biznes planu pod kątem finansowania zewnętrznego,

negocjacje warunków finansowych z instytucjami zewnętrznymi,

restrukturyzacji zadłużenia,

możliwości poprawy płynności finansowej.

Zainteresowanym podmiotom Doradcy Finansowi Notus proponują usługę doradztwa przy
pozyskiwaniu dotacji ze środków Funduszy Europejskich oraz zapewniają wsparcie przy opracowaniu
niezbędnej dokumentacji, monitorowaniu procesu oceny wniosku oraz jego rozliczeniu.

gradient-tick