Regulamin Karty Zakupowej ORLEN

REGULAMIN PROMOCJI „KARTA PALIWOWA”

§ 1
1. Finetto Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Gliwicka 2/1, 40-857 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000456405, NIP 9542742234, REGON 243217910 (dalej „Organizator”).
2. Niniejsza akcja promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji, sposób uzyskania Karty Paliwowej Przedpłaconej i przekazania jej Uczestnikom.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia akcji promocyjnej i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
5. Wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
6. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 01 sierpnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 r. Decyduje data dokonania zakupu towaru.
7. Informacje o Promocji dostępne będą na stronie internetowej www.finetto.pl lub u doradcy klienta Organizatora.
8. Akcja Promocyjna dotyczy podpisania umów na obsługę księgowo- kadrową przez Klientów z Organizatorem za pośrednictwem kontaktu online lub osobistego.
9. W ramach Akcji Promocyjnej Uczestnik, który podpisze umowę na obsługę księgowo- kadrową z Organizatorem otrzymuje od Organizatora Kartę Paliwową Przedpłaconą Orlen z limitem kwotowym określonym w ofercie otrzymanej od doradcy klienta Organizatora. Przyznanie Karty Paliwowej Przedpłaconej jest uzależnione od kwoty abonamentu oraz realizacji umowy na obsługę księgowo- kadrową. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy karta paliwowa nie będzie co miesiąc zasilana gotówką przez Organizatora.
10. Do udziału w Promocji nie kwalifikują się Klienci, którzy posiadają aktywną umowę z Organizatorem.
11. W przypadku podpisania przez Uczestnika więcej umów niż jedna, Uczestnik może wziąć udział w Promocji więcej niż 1 (jeden) raz. W każdym przypadku podstawą do wzięcia udziału w Promocji jest spełnienie warunków określonych w Regulaminie.
12. Uczestnikami Promocji (dalej „Uczestnik”) mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jak i spółki prawa handlowego.
13. Karta paliwowa zostanie przesłana listem poleconym lub kurierem na koszt Organizatora za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez Uczestnika w zamówieniu po podpisaniu umowy między Uczestnikiem a Organizatorem w terminie do 30 dni kalendarzowych.
14. Karta paliwowa zostanie przesłana przez Organizatora do Uczestnika w terminie do 5 dni roboczych od momentu otrzymania przez Organizatora wyprodukowanej karty przez Właściciela – PKN ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku.
15. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Organizatora a także spółek z nim powiązanych, podmiotów działających na zlecenie Organizatora w związku z przeprowadzeniem Promocji, właściciele oraz pracownicy Punktów oraz członkowie ich rodzin. Za członków rodziny w rozumieniu niniejszego regulaminu uznaje się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonka, a także wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo małżonka pracownika.

§ 2
1. Karta paliwowa przedpłacona umożliwia zakup produktów i usług na stacjach paliw Orlen i Bliska w Rzeczpospolitej Polskiej do wysokości limitu określonej w ofercie otrzymanej od doradcy klienta Organizatora.
2. Zakup produktów i usług na stacji paliw, po okazaniu Karty będzie się odbywał według cen obowiązujących na stacji paliw, na której dokonano Bezgotówkowej Transakcji w chwili dokonania tej transakcji.
3. Okres ważności Karty Paliwowej Przedpłaconej kończy się w dniu podanym na awersie danej Karty. Karta traci również ważność z chwilą rozwiązania umowy między Uczestnikiem a Organizatorem.
4. Doładowanie Limitu Karty Paliwowej Przedpłaconej nie wpływa na wydłużenie jej terminu ważności.
5. Organizator co miesiąc począwszy od miesiąca podpisania umowy między Uczestnikiem a Organizatorem będzie doładowywać kartę przedpłaconą Uczestnikowi z limitem kwotowym określonym w umowie na obsługę księgowo- kadrową.
6. Warunkiem doładowania co miesiąc karty paliwowej Przedpłaconej jest opłacenie faktury VAT oraz innych zobowiązań wynikających z realizacji umowy na obsługę księgową.
7. W przypadku braku zapłaty za zobowiązania wynikające z umowy na obsługę księgowo- kadrową przez Uczestnika, Organizator ma prawo odmówić doładowania karty w bieżącym miesiącu lub przyszłych miesiącach a wznowić doładowanie od kolejnego miesiąca pod warunkiem uregulowania wszelkich zobowiązań przeterminowanych.
8. W przypadku niewykorzystania Limitu przed upływem okresu ważności Karty Paliwowej Przedpłaconej, nie będzie już możliwy zakup przy użyciu danej Karty Paliwowej Przedpłaconej.
9. Użytkownik Karty ma możliwość sprawdzenia na stacji paliw limitu jaki pozostał do wykorzystania na Karcie Paliwowej Przedpłaconej bez konieczności dokonywania Transakcji Bezgotówkowej. Limit ten zostanie potwierdzony Wydrukiem z Terminala.

§ 3
1. Karty Paliwowe Przedpłacone wydawane będą zgodnie z przepisami podatkowymi.
2. Uczestnik zobowiązuje się opłacać miesięczne faktury do Organizatora za użytkowanie Karty Paliwowej Przedpłaconej w wysokości 1 zł netto niezależnie od wysokości przyznanego limitu kwotowego przez Organizatora do momentu rozwiązania umowy na obsługę księgowo- kadrową.
3. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany nagród na ich równowartość pieniężną ani na przedmioty innego rodzaju.

§ 4
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej, listem poleconym na adres Finetto Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Gliwicka 2/1, 40-857 Katowice z dopiskiem „Karta Orlen”, przez cały czas trwania Promocji oraz po zakończeniu akcji promocyjnej w okresie do dnia 31.12.2016 roku. Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej wskazanego terminie nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, nazwę firmy i dokładny adres korespondencyjny Uczestnika oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz określenie żądania.
3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji. Decyzje Organizatora dotyczące reklamacji są ostateczne.
4. W sprawach nieuregulowanych w tym zakresie mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży i Używania Kart Paliwowych Przedpłaconych wydanych przez Właściciela Karty – PKN ORLEN S.A z siedzibą w Płocku.
5. W przypadku utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży Karty Paliwowej Przedpłaconej Organizator nie odpowiada za Transakcje Bezgotówkowe dokonane z użyciem utraconej Karty Paliwowej Przedpłaconej.
6. W przypadku utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży Karty Paliwowej Przedpłaconej Uczestnikowi przysługuje prawo żądania wydania nowej Karty Paliwowej Przedpłaconej nie więcej niż raz na kwartał w roku kalendarzowym.

§ 5
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora i podmioty działające na jego zlecenie w związku z obsługą Promocji.
3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora i podmioty działające na jego zlecenie w celu realizacji postanowień niniejszego regulaminu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, przekazania nagród i ich realizacji oraz obsługi ewentualnych reklamacji.
4. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zakres danych wskazany w § 1 ust. 13.
5. Na podstawie odrębnej zgody dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane do celów marketingowych Organizatora.
6. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, aczkolwiek jest to niezbędne wzięcia udziału w Promocji. Uczestnicy mają prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

§ 6
1. Promocja podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Niniejsza akcja promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Zarząd Finetto Sp. z o.o.

Zostaw swoje dane. Skontaktujemy się
Czat na stronę