finetto logo
INFOLINIA
+48 530 800 559
+48 32 411 46 05

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Użytkowników Serwisu Finetto.pl z usług pośrednictwa finansowego, prawnego i ubezpieczeniowego świadczonych przez Finetto Sp. z o.o.  (www.finetto.pl)

Regulamin platformy Finetto

 

[ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA WSTĘPNE] 

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Operatora, w tym prawa i obowiązki Stron, zakres odpowiedzialności Stron i inne warunki umowy, której przedmiot będzie obejmował świadczenie Usług w ramach Platformy. 
 2. Operator jest uprawniony do sporządzania i wprowadzania odrębnych regulaminów związanych z Platformą, oferowanymi Usługami, akcjami organizowanymi przez siebie lub we współpracy z Partnerami. W takim przypadku niniejszy Regulamin stanowi integralną część regulaminu odrębnego. 
 3. Operator informuje, że w ramach Usług udostępnia zasoby swoich systemów teleinformatycznych w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Usług, jak również administruje Platformą. Ponadto Operator nie świadczy żadnych innych usług w imieniu własnym, jak również nie jest pośrednikiem w zawieraniu jakichkolwiek umów. 
 4. Na podstawie niniejszego Regulaminu jest zawierana Umowa dotycząca świadczenia wyłącznie Usług Cyfrowych lub Usług Elektronicznych. Świadczenie Usług Profesjonalnych jest przedmiotem umów odrębnych, które są zawierane z Operatorem lub Partnerami. 
 5. Zawierając Umowę dotyczącą korzystania z Platformy, Użytkownik powinien mieć świadomość, że:
 1. wszelkie treści zawarte na Platformie nie stanowią porady podatkowej, prawnej, finansowej ani żadnej innej formy doradztwa — Operator w ramach samej Platformy nie świadczy żadnych usług związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym z rozliczeniami podatkowymi i ubezpieczeniowymi;
 2. Użytkownik korzysta z Usług na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność,;
 3. Operator nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa żadnych zapewnień, że korzystanie z Platformy na potrzeby jakichkolwiek działań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie w pełni zgodne z obowiązującym stanem prawnym;
 4. Operator nie gwarantuje, że korzystanie z Platformy spełni wszelkie subiektywne oczekiwania dotyczące Platformy, jakie może żywić Użytkownik w związku z Platformą (np. oczekiwania dotyczące ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej).  

 

§ 2.
Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają, co następuje:

 1. Aktualizacja – aktualizacja, którą zobowiązał się dostarczyć Operator i która jest niezbędna do zachowania zgodności Usług Cyfrowych z Umową;
 2. awaria — przez „awarię” należy rozumieć całkowite wstrzymanie działania Platformy, zawieszanie się Platformy całkowicie uniemożliwiające korzystanie z Platformy lub inną przeszkodę całkowicie uniemożliwiającą prawidłowe korzystanie z Platformy;
 3. blokada konta Użytkownika — przez „blokadę konta Użytkownika” należy rozumieć działania, które polegają na uniemożliwieniu Użytkownikowi korzystania z Platformy w przypadkach wskazanych w Regulaminie;
 4. dni robocze — przez „dni robocze” należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 5. funkcjonalność — przez „funkcjonalność” należy rozumieć pojedyncze zadanie możliwe do wykonania w ramach Platformy; 
 6. godziny robocze — przez „godziny robocze” należy rozumieć godziny od 08:00 do 16:00 w dni robocze;
 7. hasło — przez „hasło” należy rozumieć ciąg znaków używany do zabezpieczenia dostępu do Platformy;
 8. Klient Biznesowy — przez „Klienta Biznesowego” należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną wyposażoną w zdolność prawną, która zawiera Umowę z Operatorem w celu umożliwienia korzystania z Platformy osobom wskazanym przez Klienta Biznesowego (np. swoim pracownikom i współpracownikom);
 9. konto Użytkownika — przez „konto Użytkownika” należy rozumieć konto utworzone przez Użytkownika na Platformie;
 10. login — przez „login” należy rozumieć indywidualne i niepowtarzalne oznaczenie Użytkownika, pozwalające dokonać jego identyfikacji, wykorzystywane przy korzystaniu z Platformy. W przypadku systemów teleinformatycznych Operatora standardowo jest to adres e-mail podany przez Użytkownika;
 11. naprawa — przez „naprawę” należy rozumieć działania Operatora polegające na usunięciu przyczyny zdarzenia, które mają za zadanie przywrócić prawidłowe funkcjonowanie Platformy;
 12. obsługa zdarzenia — przez „obsługę zdarzenia” należy rozumieć całościowe, kompleksowe i spójne działania, jakie są podejmowane przez Operatora na potrzeby usunięcia przyczyny zdarzenia, zgodnie z przyjętym wewnętrznym schematem postępowania;
 13. Operator — przez „Operatora” należy rozumieć Finetto Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach pod adresem: ul. Gliwicka 2/1, 40-079 Katowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000456405, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, posługującą się numerem NIP 9542742234, REGON 24321791000000, o kapitale zakładowym wynoszącym 200.000,00 zł;
 14. Partner — przez „Partnera” należy rozumieć przedsiębiorcę, który współpracuje z Operatorem, i we własnym zakresie może świadczyć własne usługi lub dostarczać towary na rzecz Użytkowników, jak również oferować usługi Operatora w ramach swojej działalności (np. prowadzonego serwisu internetowego lub sklepu);
 15. Platforma — przez „Platformę” należy rozumieć system teleinformatyczny pod nazwą „Finetto” należący do Operatora, który jest dostępny za pomocą strony internetowej https://finetto.pl  i w ramach którego Operator udostępnia zasoby teleinformatyczne Użytkownikom, w tym Treści Cyfrowe i Usługi Cyfrowe; 
 16. Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) — przez „Przedsiębiorcę na prawach konsumenta (PNPK)” należy rozumieć przedsiębiorcę, który prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chce zawrzeć Umowę z Operatorem bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a jednocześnie Umowa nie ma dla niego charakteru zawodowego;
 17. reakcja — przez „reakcję” należy rozumieć wszelkie pojedyncze działania Operatora, które będą zmierzać do prawidłowej obsługi zdarzenia;
 18. Regulamin — przez „Regulamin” należy rozumieć niniejszy Regulamin;
 19. Strony — przez „Strony” należy rozumieć Operatora lub Użytkownika;
 20. Treści Cyfrowe — przez „Treści Cyfrowe” należy rozumieć dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, jakie mogą być zamieszczane na Platformie przez Operatora;
 21. Treści Użytkownika — przez „Treści Użytkownika” należy rozumieć wszelkie dane wytwarzane lub dostarczane przez Użytkownika w ramach korzystania z Platformy;
 22. Usługi — przez „Usługi” należy rozumieć Usługi Cyfrowe lub Usługi Elektroniczne;
 23. Usługi Cyfrowe – przez „Usługi Cyfrowe” należy rozumieć usługi pozwalające Użytkownikowi na:
 1. wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej;
 2. wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Użytkownika lub innych użytkowników Platformy;
 3. inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;
 1. Usługi Elektroniczne — przez „Usługi Elektroniczne” należy rozumieć wszelkie usługi elektroniczne w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2022 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2020 po. 344, z późn. zm.), które są świadczone przez Operatora na rzecz Użytkownika na pośrednictwem Platformy;
 2. Usługi Profesjonalne — przez „Usługi Profesjonalne” należy rozumieć usługi z zakresu obsługi księgowej i kadrowej, doradztwa prawnego, podatkowego, finansowego lub ubezpieczeniowego;
 3. Umowa — przez „Umowę” należy rozumieć umowę o świadczenie Usług przez Operatora na rzecz Użytkownika;
 4. Użytkownik — przez „Użytkownika” należy rozumieć osobę fizyczną korzystającą z Platformy we własnym imieniu lub z upoważnienia Klienta Biznesowego. W przypadku, gdy Umowę zawiera Klient Biznesowy, postanowienia Regulaminu dotyczą zarówno Klienta Biznesowego, jak i osoby, która korzysta z Platformy z upoważnienia Klienta Biznesowego; 
 5. usterka — przez „usterkę” należy rozumieć każde nieprawidłowe działanie Platformy, które nie jest ani awarią, ani błędem;
 6. Wersja Demo — przez „Wersję Demo” należy rozumieć demonstracyjną wersję Platformy, która służy Użytkownikowi do zapoznania się z funkcjonalnościami Platformy;
 7. zdarzenie — przez „zdarzenie” należy rozumieć awarię lub błąd w ramach Platformy;
 8. zewnętrzny dostawca — przez „zewnętrznego dostawcę” należy rozumieć każdą osobę trzecią, niebędącą Operatorem, która dostarcza na potrzeby wykonania Umowy jakiekolwiek towary lub usługi, w szczególności oprogramowanie wykorzystywane na Platformy oraz usługi niezbędne do funkcjonowania Platformy.

 

[ROZDZIAŁ II: PRZEDMIOT I ZAWARCIE UMOWY]

 

§ 3.
Przedmiot Umowy

 1. W ramach Umowy Operator zobowiązuje się do świadczenia ustalonych Usług na rzecz Użytkownika, a Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług zgodnie z przeznaczeniem, na zasadach przewidzianych w Regulaminie
 2. Za Usługi związane z udostępnieniem Platformy do korzystania Operator nie pobiera dodatkowych opłat, w związku z czym Użytkownik nie jest zobowiązany do wnoszenia zapłaty na rzecz Operatora. Pełne korzystanie z funkcjonalności Platformy wymaga jednak zawarcia odrębnej umowy z Operatorem w zakresie świadczenia Usług Profesjonalnych, za które Operatorowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości wskazanej w umowie odrębnej.
 3. Platforma może również służyć promowaniu Usług Profesjonalnych świadczonych przez Operatora lub Partnerów. Zawarcie i wykonanie Usług Profesjonalnych następuje w ramach odrębnych umów zawieranych z Operatorem lub Partnerem. 
 4. Aby skorzystać z Usług Profesjonalnych, Użytkownik może skontaktować się bezpośrednio z Operatorem lub za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych na Platformie (zakładki „Finanse – Twój doradca finansowy”, Usługi prawne – Twój doradca prawny”, Ubezpieczenia – Twój doradca ubezpieczeniowy”). Po otrzymaniu zapytania ofertowego Operator dokona jego analizy, a następnie przedstawi ofertę świadczenia Usług Profesjonalnych (jeżeli sam świadczy Usługi Profesjonalne tego rodzaju), przekaże zapytanie ofertowe Partnerowi, który świadczy Usługi Profesjonalne (jeżeli sam nie świadczy Usług Profesjonalnych tego rodzaju) lub przekaże Użytkownikowi informację, że zawarcie umowy w zakresie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie jest możliwe. Ewentualne zawarcie i wykonanie umowy dotyczącej Usług Profesjonalnych następuje poza Platformą, na warunkach uzgodnionych pomiędzy stronami, przy czym Platforma może być wykorzystywana do komunikacji w związku ze świadczonymi Usługami Profesjonalnymi (pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem lub Operatorem).  

 

§ 4.
Zawarcie Umowy

 1. Przed zawarciem Umowy Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z informacjami Operatora na temat zasad wykonywania Umowy, postanowieniami Regulaminu i innymi warunkami. Zawierając Umowę, Operator ma prawo przyjąć, że Użytkownik dopełnił powyższych wymagań. 
 2. Każdy Użytkownik przed zawarciem Umowy ma zapewnioną nieodpłatną możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, lub przy użyciu innych środków. 
 3. Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu, jeżeli został mu udostępniony w sposób opisany w ust. 2. 
 4. Jakiekolwiek informacje dotyczące świadczenia Usług, które są zawarte na stronach internetowych Operatora lub rozpowszechniane za pośrednictwem innych kanałów komunikacyjnych (np. mediów społecznościowych), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., lecz ewentualnie zaproszenie do zawarcia Umowy.
 5. Na potrzeby zawarcia Umowy za pośrednictwem Platformy konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu przez Użytkownika — poprzez odpowiednie oświadczenie składane np. za pomocą check-boksa lub w sposób dorozumiany, poprzez rozpoczęcie korzystania z nieodpłatnych Usług w ramach Platformy. Jeżeli Użytkownik chce zawrzeć Umowę dotyczącą korzystania z Platformy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jest zobowiązany zawrzeć z Operatorem umowę odrębną dotyczącą obsługi księgowo-kadrowej. 
 6. Do zawarcia Umowy:
 1. dotyczącej Usług, dla których nie jest konieczne zawarcie z Operatorem umowy odrębnej dotyczącej obsługi księgowo-kadrowej — dochodzi z chwilą akceptacji odpowiednich check-boksów lub rozpoczęcia korzystania z Usług;
 2. dotyczącej Usług, dla których jest konieczne zawarcie z Operatorem umowy odrębnej dotyczącej obsługi księgowo-kadrowej — dochodzi z chwilą zawarcia umowy odrębnej. 
 1. W zależności od rodzaju wybranych Usług pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia Umowy określonego rodzaju:
 1. W przypadku Usług Cyfrowych dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług cyfrowych;
 2. w przypadku Usług Elektronicznych dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych;
 1. W celu uniknięcia wątpliwości Operator wskazuje, że:
 1. Umowy, które dotyczą Usług Cyfrowych, są umowami o świadczenie usług cyfrowych, do których stosuje się przepisy rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 2. do Umów, które nie dotyczą Usług Cyfrowych, nie stosuje się przepisów rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 5.
Rozpoczęcie korzystania z Platformy

 1. Operator umożliwia Użytkownikom przetestowanie Platformy w ramach Wersji Demo.
 2. Aby skorzystać z Wersji Demo, Użytkownik nie musi spełnić żadnych dodatkowych wymagań — Wersja Demo jest przeznaczona dla wszystkich osób, które chciałyby się zapoznać ze sposobem działania Platformy.
 3. W ramach Wersji Próbnej Użytkownik otrzymuje dostęp do funkcjonalności Platformy, jednakże:
 1. Platforma nie może być wykorzystywana przez Użytkownika do prowadzenia działalności gospodarczej bez uprzedniego zawarcia z Operatorem umowy odrębnej dotyczącej obsługi kadrowo-płacowej;
 2. Użytkownik nie może wystawiać faktur ani innych dokumentów księgowych, które będą służyły do rozliczeń podatkowych w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Użytkownika;
 3. Użytkownik nie może zamawiać usług kurierskich ani zarządzać przesyłkami kurierskimi;
 1. Aby rozpocząć korzystanie z Platformy w pełnym zakresie, po zawarciu umowy odrębnej z Operatorem Użytkownik powinien wskazać Operatorowi imiona i nazwiska oraz adresy e-mail administratorów Platformy (nie więcej niż 5 osób). Po otrzymaniu danych do rejestracji konta Użytkownika Operator najpóźniej w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni tworzy konto Użytkownika dla administratora Platformy i przesyła dane dostępowe na adres e-mail wskazany przez Użytkownika. Od tej chwili Użytkownik otrzymuje dostęp do pełnych funkcjonalności Platformy. 

 

[ROZDZIAŁ III: KORZYSTANIE Z PLATFORMY]

 

§ 6.
Charakter, przeznaczenie i rozwój Platformy 

 1. Platforma została stworzona przede wszystkim w celu ułatwiania Użytkownikom prowadzenia działalności gospodarczej, w tym poprzez dostarczenie funkcjonalności, które są przydatne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Użytkownik może korzystać z Platformy przede wszystkim w celu rozliczania należności od kontrahentów, zarządzania stanem magazynowym, sprawowania kontroli nad wydatkami firmowymi, a także w celu zarządzania pracownikami.  
 2. Korzystanie z Platformy umożliwia między innymi:
 1. zapoznanie się z Usługami oraz Usługami Profesjonalnymi, które świadczy Operator;
 2. zawarcie Umowy;
 3. prowadzenie konta Użytkownika w celu korzystania z określonych funkcjonalności Platformy;
 4. bieżący dostęp do deklaracji podatkowych i rozliczeń podatkowych oraz ubezpieczeniowych;
 5. wystawianie faktur oraz innych dokumentów księgowych;
 6. kontrolowanie wydatków firmowych;
 7. zarządzanie flotą pojazdów;
 8. prowadzenie rejestru sprzedaży i rejestru zakupów;
 9. zarządzanie majątkiem trwałym (środki trwałe, likwidacje);
 10. prowadzenie korespondencji;
 11. zarządzanie bazą kontrahentów;
 12. zarządzanie stanem magazynowym;
 13. prowadzenie terminarza;
 14. zlecanie usług kurierskich;
 15. tworzenie bazy dokumentów oraz generowanie dokumentów w oparciu o dostępne wzory;
 16. otrzymywanie zautomatyzowanych przypomnień i powiadomień;
 1. Platforma w żaden sposób nie może być wykorzystywana do celów niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami.
 2. Operator dostarcza Platformę w modelu „as is”, co Użytkownik akceptuje. Operator nie daje gwarancji, że Platforma będzie w pełni odpowiadała wszystkim potrzebom Użytkowników, jak również nie zapewnia, że za pomocą Platformy będzie możliwe zrealizowane wszystkich celów, o których mowa w ust. 1, oczekiwanych przez Użytkowników. Operator jest zobowiązany wyłącznie dostarczyć Platformę i świadczyć Usługi zgodne z Regulaminem. 
 3. Z uwagi na to, że Platforma stanowi system teleinformatyczny Operator, Operator może prowadzić prace techniczne i informatyczne, które będą miały na celu rozwój Platformy oraz zapewnienie świadczenia Usług na jak najwyższym poziomie.
 4. W ramach rozwoju Platformy, zgodnie z ust. 6, Operator może w szczególności:
 1. dodawać nowe funkcjonalności oraz zmieniać lub usuwać istniejące funkcjonalności w ramach Platformy;
 2. wprowadzić Platformę na inny rodzaj urządzeń;
 3. wprowadzić do obrotu aplikację mobilną umożliwiającą dostęp do Platformy.
 1. Jeżeli działania Operatora, o których mowa w ust. 6, nie wpływają w sposób istotny na prawa i obowiązki Użytkowników, działania te nie wymagają zmiany Regulaminu. 
 2. W przypadku, gdy Operator podejmie decyzję o udostępnieniu Użytkownikom aplikacji mobilnej, zasady korzystania z aplikacji zostaną określone w odrębnym regulaminie aplikacji mobilnej. 

 

§ 7.
Wymagania techniczne dotyczące Platformy 

 1. Przed zawarciem Umowy Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić, czy spełnia minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z Platformy, o których mowa w ust. 2.
 2. Do korzystania z Platformy wymagane jest co najmniej:
 1. System operacyjny: nie niższy niż Windows 10, nie niższy niż MacOS „Big Sur”, Linux: 64-bit, Ubuntu 20.04+, Debian 10+, openSUSE 15.4+, albo Fedora Linux 35+ 
 2. Przeglądarka Użytkownika powinna mieć włączoną obsługę JavaScript, CSS, HTML5 oraz opcję cookies w Serwisie PCS.
 3. połączenie z siecią Internet, 
 4. posiadanie aktywnej skrzynki e-mail;
 1. Do korzystania z Treści Cyfrowych, w zależności od ich rodzaju, może być dodatkowo konieczne standardowe, ogólnodostępne oprogramowanie pozwalające na przeglądanie lub odtwarzanie określonego rodzaju plików takich jak DOC, PDF, MP4, MP3, MOV, AVI itp. 
 2. Jeżeli na potrzeby korzystania z Platformy (lub jej poszczególnych funkcjonalności) konieczne będzie spełnienie przez Użytkownika innych wymagań technicznych, innych niż wskazane w ust. 2-3, Operator poinformuje o tym Użytkownika przed rozpoczęciem korzystania z Platformy, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w ramach Platformy. 

 

[ROZDZIAŁ IV: ZASADY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PLATFORMY]

 

§ 8.
Podstawowe zasady korzystania z Platformy 

 1. Każdy Użytkownik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie danych do logowania, w tym loginu i hasła, przed udostępnieniem ich osobom nieuprawnionym. 
 2. Przekazywanie loginu i hasła osobom nieuprawnionym jest surowo zabronione. Udostępnienie loginu i hasła osobom nieuprawnionym może przyczynić się do naruszenia bezpieczeństwa Platformy oraz świadczenia Usług przez Operatora, w związku z czym stwierdzenie przez Operatora, że wskazane dane są w posiadaniu osoby nieuprawnionej może skutkować blokadą Usług, w tym blokadą konta Użytkownika. 
 3. W przypadku, gdy Użytkownik stwierdzi, że dane do logowania, w tym login i hasło, mogły zostać przejęte przez osobę nieuprawnioną, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Operatora. Operator po otrzymaniu zawiadomienia może dokonać blokady konta Użytkownika. Po dokonaniu blokady ponowny dostęp do Platformy będzie możliwy po dokonaniu czynności uwierzytelniających, przewidzianych przez Operatora w ramach procedur bezpieczeństwa — zgodnie z informacjami podanymi przez Operatora. 
 4. Użytkownik, pod rygorem natychmiastowego rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, nie może korzystać z Platformy, a także Usług:
 1. w sposób niezgodny z ich charakterem i przeznaczeniem, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych Operatora przez innych Użytkowników;
 2. w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego lub czynu niedozwolonego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w szczególności poprzez popełnienie przestępstwa;
 3. w celu przesyłania niezamówionych informacji handlowych, pozostałego spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym;
 4. w sposób godzący w integralność systemu informatycznego Operatora.
 1. Użytkownik nie może podejmować działań mających na celu zapoznanie się z danymi dostępowymi, w tym loginami i hasłami, innych Użytkowników.

 

§ 9.
Bezpieczeństwo i zagrożenia 

 1. Operator świadczy Usługi z zachowaniem należytych standardów bezpieczeństwa, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do danych i informacji przetwarzanych w ramach świadczenia i korzystania z Usług. 
 2. Pomimo podejmowania przez Operatora środków, o których mowa w ust. 1, każdy Użytkownik powinien posiadać wiedzę na temat potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet. 
 3. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą między innymi złośliwe oprogramowanie, wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery; programy szpiegujące; programy śledzące działania Użytkownika; spam; phishing; włamania do systemu teleinformatycznego Użytkownika przy użyciu narzędzi hackerskich.
 4. Aby przeciwdziałać zagrożeniom, o których mowa w ust. 3, Użytkownik powinien stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa — np. w postaci programu antywirusowego, zapory sieciowej, stosowania mechanizmów szyfrujących, regularnej konserwacji stosowanych urządzeń, poszerzanie wiedzy na temat zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem.

 

 

[ROZDZIAŁ V: KONTO UŻYTKOWNIKA ORAZ JEGO BLOKADA LUB USUNIĘCIE]

 

§ 10.
Konto Użytkownika 

 1. Użytkownik może posiadać konto Użytkownika, które pozwala korzystać w pełny sposób z funkcjonalności dostępnych na Platformie. Każdy Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno konto Użytkownika. 
 2. Konto Użytkownika będącego administratorem jest zakładane przez Operatora. W przypadku, gdy dostęp do Platformy mają uzyskać także inne osoby (np. pracownicy Klienta Biznesowego), Użytkownik jest zobowiązany utworzyć konto Użytkownika za pomocą dedykowanych funkcjonalności Platformy, określając między innymi zakres uprawnień nowego Użytkownika. Po założeniu konta Użytkownika Użytkownik otrzymuje potwierdzenie założenia konta Użytkownika na podany adres e-mail.
 1. Założenie konta Użytkownika w inny sposób niż wskazany w ust. 2 co do zasady nie jest możliwe. 
 2. Korzystanie z Platformy nie jest możliwe za pomocą konta należącego do Użytkownika w ramach innych systemów teleinformatycznych (np. Facebook, Google). 
 3. Platforma jest przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich, co oznacza, że zabronione jest zakładanie konta Użytkownika dla osoby mającej poniżej 18 lat. W przypadku założenia konta Użytkownika dla osoby mającej mniej niż 18 lat za wszystkie szkody związane z korzystaniem z Platformy przez takiego Użytkownika odpowiadają rodzice, opiekunowie prawni lub inni przedstawiciele ustawowi.
 4. Operator w każdej chwili przysługuje prawo weryfikacji, czy Użytkownik jest osobą pełnoletnią. W tym celu Użytkownik jest zobowiązany przedstawić Operatorowi, na wyraźne żądanie Operatora, dowód ukończenia 18 lat. 
 5. Operator może odmówić utworzenia konta Użytkownika w przypadku:
 1. powzięcia przez Operatora uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości Użytkownika lub prawdziwości podanych przez niego danych;
 2. ponownej rejestracji tego samego Użytkownika po usunięciu jego konta Użytkownika przez Operatora za naruszenie Regulaminu — jeżeli usunięcie konta Użytkownika nastąpiło w okresie 12 (słownie: dwunastu) miesięcy przed dniem ponownej rejestracji;
 3. braku zawarcia Umowy z Operatorem w zakresie obsługi księgowo-kadrowej;
 1. Po utworzeniu konta Użytkownika Użytkownik otrzymuje dostęp do jego funkcjonalności, w zakresie wynikającym z przypisanej roli. 

 

§ 11.
Blokada konta Użytkownika lub usunięcie konta Użytkownika

 1. Jeżeli Użytkownik korzysta z Platformy niezgodnie z Regulaminem, Operator może:
 1. dokonać blokady konta Użytkownika, na czas określony lub nieokreślony;
 2. trwale usunąć konto Użytkownika;

w zależności od okoliczności danej sprawy.

 1. Blokada konta Użytkownika może nastąpić w sytuacji, gdy:
  1. Użytkownik naruszył postanowienia § 8;
  2. istnieje podejrzenie, że Użytkownik nie ukończył 18 lat i jednocześnie nie dostarczył dowodu ukończenia 18 lat;
  3. odnosi się do osób zatrudnionych przez Operatora, Partnerów, innych Użytkowników w sposób obraźliwy, wulgarny lub w inny sposób niezgodny z dobrymi obyczajami;
  4. korzysta z funkcjonalności Platformy niezgodnie z Regulaminem;
  5. próbuje uzyskać Usługę podstępem lub bez obowiązku zapłaty;
  6. podszywa się pod jakąkolwiek osobę trzecią;
  7. Użytkownik nie uiścił wynagrodzenia za obsługę kadrowo-płacową w ramach umowy odrębnej z Operatorem;
 1. Operator jest uprawniony do trwałego usunięcia konta Użytkownika w przypadku:
  1. blokady konta Użytkownika trwającej dłużej niż 7 (słownie: 7 dni;
  2. rozwiązania umowy odrębnej dotyczącej obsługi księgowo-płacowej;
 2. Zastosowanie blokady konta Użytkownika lub trwałe usunięcie konta Użytkownika z powodu naruszeń Regulaminu jest możliwe po umożliwieniu Użytkownikowi złożenia wyjaśnień dotyczących zarzucanego naruszenia, przy czym udzielenie wyjaśnień przez Użytkownika powinno nastąpić nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wezwania od Operatora — z zastrzeżeniem ust. 5.
 3. Operator nie jest zobowiązany umożliwić Użytkownikowi złożenie wyjaśnień w sytuacji, gdy Operator otrzyma urzędowe zawiadomienie lub uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych lub działalności Użytkownika, a także w przypadku, gdy wstrzymanie blokady lub usunięcia konta Użytkownika może grozić Operatorowi lub osobie trzeciej szkodą albo innymi poważnymi skutkami (np. możliwością pociągnięcia Operatora do odpowiedzialności prawnej, w tym karnej, dalszego naruszenia chronionych dóbr osoby trzeciej itp.). Ponadto Operator może dokonać automatycznej blokady konta Użytkownika w przypadku nieopłacenia usług w zakresie obsługi księgowo-kadrowej. 
 4. W czasie blokady konta Użytkownika Użytkownik nie może:
 1. korzystać z Usług wymagających aktywnego konta Użytkownika;
 2. założyć nowego konta Użytkownika;
 3. stosować środków technicznych, które będą służyły obejściu lub wyłączeniu blokady konta Użytkownika;
 4. podejmować dalszych prób kontynuowania działalności bezprawnej — mimo blokady konta Użytkownika.
 1. Cofnięcie blokady konta Użytkownika po jej zastosowaniu przez Operatora jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy Użytkownik złoży wyczerpujące i prawdziwe wyjaśnienia, jak również zaprzestanie naruszeń Regulaminu, które były przyczyną wprowadzenia blokady konta Użytkownika. W przypadku, gdy wystąpiły jakiekolwiek skutki naruszeń dokonywanych przez Użytkownika, dodatkowym warunkiem cofnięcia blokady konta Użytkownika jest skuteczne usunięcie przez Użytkownika skutków tych naruszeń. Jeżeli Użytkownik nie uiścił wynagrodzenia za obsługę księgowo-kadrową w ramach odrębnej umowy z Operatorem, przywrócenie dostępu do funkcjonalności Platformy wymaga uregulowania przez Użytkownika wszystkich należności w pełnej wysokości. 
 2. W przypadku, gdy Operator otrzyma urzędowe zawiadomienie lub uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych lub działalności, którą wykonuje Użytkownik, Operator jest uprawniony do natychmiastowego zablokowania lub usunięcia bezprawnych danych na koncie Użytkownika, jak również uniemożliwienia dalszego prowadzenia działalności bezprawnej, w szczególności poprzez blokadę konta Użytkownika oraz usunięcie treści zamieszczonych przez Użytkownika. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy Użytkownika narusza obowiązujące przepisy prawa podatkowego lub ubezpieczeniowego (np. wystawia „puste faktury”, dokonuje przestępstw karnoskarbowych itp.). 
 3. W przypadku wskazanym w ust. 8 Operator niezwłocznie powiadomi Użytkownika o zamiarze usunięcia danych lub uniemożliwieniu dalszego prowadzenia działalności bezprawnej. Po powiadomieniu Użytkownika Operator nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za usunięcie danych bezprawnych lub uniemożliwienie prowadzenia bezprawnej działalności, w tym za wszelkie szkody z tego wynikłe. 

 

[ROZDZIAŁ VI: PRZERWY W DZIAŁANIU PLATFORMY ORAZ PROCEDURA ZGŁOSZEŃ]

 

§ 12.
Prace serwisowe i konserwacyjne 

 1. Operator dokłada starań, by zapewnić dostęp do Platformy przez 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu i prawie wszystkie dni w roku, jednakże dostęp do Platformy może ulec ograniczeniu w przypadku:
 1. awarii lub błędów;
 2. prac konserwacyjnych oraz mających na celu modyfikację systemów teleinformatycznych, serwerów itp.;
 3. wystąpienia siły wyższej;
 4. działań osób trzecich, w tym ingerencji w działanie Platformy; 
 5. innych okoliczności, niezależnych od Operatora. 
 1. Operator będzie informował Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem, wynoszącym co najmniej 1 (słownie: jeden) dzień, o zamiarze prowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych, jeżeli prace te będą miały charakter istotny i będą wymagały dłuższego czasu, tj. co najmniej 8 godzin. Operator będzie się starać, aby prace te odbywały się w godzinach nocnych, w weekendy oraz dni wolne od pracy. 
 2. Operator nie ma wpływu na prowadzenie prac serwisowych i konserwacyjnych przez zewnętrznych dostawców, w szczególności dostawcę oprogramowania Platformy.

 

§ 13.
Wsparcie techniczne

 

 1. Operator zapewnia Użytkownikowi wsparcie techniczne na potrzeby korzystania z Platformy — w rozsądnych granicach. 
 2. Wsparcie techniczne nie obejmuje czynności serwisowych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych czynności o charakterze informatycznym, które powinny być wykonywane na infrastrukturze Użytkownika, w szczególności w jego miejscu zamieszkania lub siedzibie. 
 3. W celu skorzystania ze wsparcia technicznego Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z informacjami zawartymi w zakładce „Pomoc techniczna”, „FAQ” lub zakładce spełniającej podobną funkcję. 
 4. W przypadku, gdy informacje uzyskane zgodnie z ust. 3 okażą się niewystarczające, Użytkownik powinien przekazać opis problemu Operatorowi — za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@finetto.pl lub za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności w ramach Platformy (o ile taka funkcjonalność zostanie wprowadzona).
 5. Przyjęcie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4, zostanie niezwłocznie potwierdzone przez Operatora poprzez wysłanie wiadomości e-mail. 

 

§ 14.
SLA

Operator gwarantuje dostępność Platformy przez co najmniej 90% czasu w roku kalendarzowym i 95% czasu w roku kalendarzowym. Jeżeli okresy przerw w działaniu Platformy będą przekraczać te wartości, Użytkownikowi przysługuje rekompensata w postaci 100 zł (słownie: sto złotych). 

§ 15.
Procedura zgłoszeń Użytkownika i ich rozpatrywania

 1. Zgłoszenia dotyczące:
 1. awarii;
 2. błędów;

mogą być przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@finetto.pl lub za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności w ramach Platformy (o ile taka funkcjonalność zostanie wprowadzona).

 1. W przypadku zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej awarii lub błędu, a także, w razie konieczności, załączniki w formie plików. Operator zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych wyjaśnień lub zrekonstruowania problemu w inny sposób, który uzna za stosowny. Osoba poproszona o udzielenie wyjaśnień lub inne czynności jest zobowiązana pomóc Operatorowi w rozwiązywaniu zgłoszonej kwestii wedle swojej najlepszej wiedzy i bez zbędnej zwłoki.
 2. Po dokonaniu zgłoszenia Operator dokonuje jego szczegółowej analizy w najbliższych dniach roboczych i w godzinach roboczych, które przypadają po zgłoszeniu, a następnie podejmuje decyzję w przedmiocie podjęcia właściwych czynności, polegających w szczególności na:
 1. odmowie przyjęcia zgłoszenia Użytkownika jako bezzasadnego, bezprzedmiotowego lub niezgodnego z Regulaminem;
 2. usunięciu zgłoszonej awarii lub błędu — jeżeli rzeczywiście wystąpiły;
 3. zastosowaniu obejścia, jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia szybkiej naprawy.
 1. W przypadku zgłoszenia awarii lub błędu, po przeprowadzeniu analizy zgodnie z ust. 4, Operator jest zobowiązany podać Użytkownikowi informację o planowanych działaniach. 
 2. Operator ma prawo do ingerencji w strukturę danych, ustawienia Usług, konto Użytkownika oraz uprawnienia Użytkownika, jeżeli jest to konieczne do usunięcia awarii lub błędu.
 3. Po rozpatrzeniu zgłoszenia i ewentualnym wyeliminowaniu stwierdzonego problemu Operator niezwłocznie powiadamia Użytkownika. 
 4. Inne zgłoszenia niż wymienione w ust. 1, związane na przykład z płatnościami, wystawianiem faktur, rozliczeniami wymagają zgłoszenia na adres elektroniczny kontakt@finetto.pl lub za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności w ramach Platformy.
 5. Operator zastrzega, że nie ma obowiązku wprowadzania na Platformy wszelkich zmian zgłaszanych przez Użytkownika, w szczególności zmian dotyczących funkcjonalności, optymalizacji działania Platformy i innych modyfikacji o istotnym charakterze. 

 

[ROZDZIAŁ VII: USŁUGI]

 

§ 16.
Ogólne zasady dotyczące korzystania z Platformy 

 1. Operator zobowiązuje się do świadczenia Usług ze starannością, jakiej można oczekiwać od podmiotu prowadzącego platformy internetowe. W ramach Umowy Operator jest zobowiązany w szczególności do zapewnienia dostępu do Platformy i związanych z nią Usług oraz zamieszczonych tam Treści Cyfrowych
 2. Jednocześnie Operator nie gwarantuje, że dostępne Usługi lub Treści Cyfrowe będą w pełni odpowiadały oczekiwaniom Użytkownikom oraz umożliwią osiągnięcie wszystkich celów założonych przez Użytkowników, np. w zakresie prawidłowego zarządzania przedsiębiorstwem.
 3. Operator jest uprawniony do dokonywania zmian w zakresie Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych w trakcie trwania Umowy, z wyjątkiem Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych, które są dostarczane w sposób jednorazowy. Zmiany w zakresie Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych, które zostały nabyte przez PNPK, mogą być dokonywane z zachowaniem poniższych wymogów:
 1. zmiany w Usługach Cyfrowych lub Treściach Cyfrowych mogą być dokonywane wyłącznie z uzasadnionych przyczyn, w szczególności takich jak usunięcie usterek, dostosowanie Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych do potrzeb Użytkowników, dostosowanie Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych do zmian prawnych lub decyzji sądów i organów;
 2. zmiany w Usługach Cyfrowych lub Treściach Cyfrowych nie mogą wiązać się z kosztami po stronie PNPK;
 3. Operator poinformuje PNPK w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie;
 4. jeżeli zmiana w Usługach Cyfrowych lub Treściach Cyfrowych istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Użytkownika do Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych lub korzystanie z nich, Operator jest zobowiązany poinformować PNPK z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 7 dni, na trwałym nośniku, o właściwościach i terminie wprowadzenia zmiany, a także uprawnieniach związanych z tymi zmianami;
 5. jeżeli zmiana w Usługach Cyfrowych lub Treściach Cyfrowych istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Użytkownika do Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych lub korzystanie z nich, PNPK może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany w Usługach Cyfrowych lub Treściach Cyfrowych lub poinformowania o zmianach w Usługach Cyfrowych lub Treściach Cyfrowych, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Uprawnienie to nie przysługuje Użytkownikowi, gdy Operator zapewni PNPK, bez dodatkowych kosztów, prawo do zachowania Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych zgodnych z Umową w stanie niezmienionym.
 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług zgodnie z ich przeznaczeniem, na zasadach sprecyzowanych w Regulaminie. 
 2. Użytkownik może korzystać z Platformy oraz związanych z nią Usług i Treści Cyfrowych wyłącznie na potrzeby prowadzenia własnej działalności. Zamieszczone Treści Cyfrowe nie mogą być wykorzystywane w działalności gospodarczej Użytkownika, w szczególności zamieszczane na stronach internetowych Użytkownika, jak również odsprzedawane osobom trzecim pod jakimkolwiek tytułem. 
 3. Użytkownik przy korzystaniu z Usług gwarantuje, że:
 1. nie wykonuje żadnych działań zabronionych, które są przewidziane w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. 2022 poz. 593, z późn. zm.), a w szczególności gwarantuje, że środki pieniężne przekazywane w ramach Opłat nie będą pochodziły z prania brudnych pieniędzy;
 2. nie będzie korzystał z Usług w celu uzyskania pomocy na potrzeby popełnienia czynu zabronionego przez prawo;
 3. nie będzie korzystał z Usług w celu bezprawnego uszczuplenia jakichkolwiek należności publicznoprawnych, np. w celu popełnienia przestępstwa karnoskarbowego. 

 

§ 17.
Zasady wykonywania Usług 

 1. Usługę Cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Użytkownik lub fizyczne albo wirtualne urządzenie, które Użytkownik wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali dostęp do Usługi Cyfrowej.
 2. Operator świadczy Usługi Cyfrowe w wersji obowiązującej na dzień dostarczenia Usługi Cyfrowej i nie zapewnia Aktualizacji po dniu dostarczenia Usługi Cyfrowej — chyba że w opisie Usługi Cyfrowej zostanie wyraźnie wskazane, że Usługa Cyfrowa obejmuje także Aktualizacje Usługi Cyfrowej w późniejszym terminie.
 3. Użytkownik może korzystać z Platformy na potrzeby prowadzonej działalności, jednakże czyni to we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. W związku z tym Użytkownik może w szczególności:
 1. wystawiać faktury i inne dokumenty księgowe;
 2. wprowadzać towary;
 3. nadawać przesyłki kurierskie;
 4. generować pozostałe dokumenty. 
 1. Operator nie jest zobowiązany do kontrolowania poprawności danych wprowadzanych przez Użytkownika, np. w zakresie rodzaju wybranego dokumentu księgowego, wysokości należności, stawek VAT, terminów płatności itp. Ewentualne błędy popełnione przez Użytkownika obciążają Użytkownika, z zastrzeżeniem, że Użytkownik w każdej chwili posiada możliwość konsultacji z księgowym lub kadrowym w ramach obsługi księgowo-kadrowej prowadzonej przez Operatora w ramach umowy odrębnej. Ponadto Operator nie jest zobowiązany do:
 1. Usuwania błędów wprowadzonych danych przez Użytkownika;
 1. W związku z obsługą księgowo-kadrową Użytkownika Operator jest uprawniony do przeglądania danych wprowadzanych przez Użytkownika, jak również do wprowadzania własnych danych oraz generowania wymaganych dokumentów księgowych i kadrowych, w szczególności deklaracji podatkowych i deklaracji ubezpieczeniowych. Ponadto w terminach wynikających z przepisów ustawowych Operator zamieszcza na Platformie informacje o wysokości podatków do zapłacenia przez Użytkownika (PIT, VAT, CIT). 
 2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w zakresie danych wprowadzonych przez Operatora Użytkownik jest zobowiązany skontaktować się z osobami przypisanymi do Użytkownika, które wykonują na rzecz Użytkownika czynności księgowe i kadrowe.  

 

§ 18.
Zasady dotyczące zamieszczania Treści Użytkownika

 1. Podstawowe zasady dotyczące Treści Użytkownika są zawarte w Regulaminie, co nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Operatora do wprowadzania regulaminów odrębnych, w których będą zamieszczone zasady związane z Treściami Użytkownika. 
 2. Użytkownik nie może zamieszczać na Platformie Treści Użytkownika, które:
 1. mogą służyć popełnieniu jakichkolwiek czynów zabronionych przez prawo, w szczególności przestępstwa, przestępstwa karnoskarbowego, wykroczenia lub wykroczenia karnoskarbowego;
 2. zawierają dane osobowe osób trzecich, które są wykorzystywane bez wiedzy tych osób;
 3. zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym;
 4. innych danych, które można uznać za nielegalne zgodnie z obowiązującym prawem; 
 5. naruszają obowiązujący porządek prawny lub dobry obyczaje w inny sposób niż określony w lit. a-e.
 1. W przypadku, gdy Użytkownik zamieszcza jakiekolwiek Treści Użytkownika na Platformie, jest zobowiązany zapewnić, aby przysługiwały mu prawa do korzystania z tych Treści Użytkownika lub rozporządzania nimi, jak również jest zobowiązany zapewnić, aby ich zamieszczenie na Platformie nie naruszało żadnych praw osób trzecich, w szczególności praw dotyczących prywatności. 
 2. W przypadku, gdy Treści Użytkownika, które zostały zamieszczone przez innego Użytkownika, mogą naruszać Regulamin, Użytkownik lub osoba trzecia może zgłosić takie Treści Użytkownika w celu ich weryfikacji przez Operatora. Weryfikacja Treści Użytkownika przez Operatora nastąpi najpóźniej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Po dokonaniu weryfikacji Operator może usunąć Treści Użytkownika zgodnie z ust. 5 lub uznać, że Treści Użytkownika nie naruszają Regulaminu. 
 3. Operator w każdej chwili może weryfikować posty zamieszczane przez Użytkowników, a w przypadku stwierdzenia, że dana Treść Użytkownika narusza Regulamin, może usunąć Treść Użytkownika zamieszczoną przez Użytkownika. Jednocześnie Operator zastrzega, że nie ma obowiązku uprzedniego kontrolowania Treści Użytkownika zamieszczanych przez Użytkowników, w szczególności poprzez kontrolę prewencyjną (np. w ramach uprzedniego zatwierdzania Treści Użytkowników dodawanych przez Użytkowników) lub w jakiejkolwiek innej formie sprawdzania Treści Użytkowników.
 4. W odniesieniu do wszelkich Treści Użytkownika, które zostały zamieszczone lub stworzone przez Użytkownika na Platformie, Użytkownik udziela Operatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, zbywalnej i przenaszalnej licencji na korzystanie z tych Treści Użytkownika, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych. Udzielenie licencji następuje z chwilą zamieszczenia lub stworzenia Treści Użytkownika na Platformie. Użytkownik może wypowiedzieć licencję dotyczącą Treści Użytkownika z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 3 (słownie: trzy) miesiące, ze skutkiem na koniec kwartału kalendarzowego.  
 5. Po odstąpieniu od Umowy Operator nie może wykorzystywać Treści Użytkownika, z wyjątkiem Treści Użytkownika, które:
 1. są użyteczne wyłącznie w związku z Usługami Cyfrowymi lub Treściami Cyfrowymi;
 2. dotyczą wyłącznie aktywności PNPK w trakcie korzystania z Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych;
 3. zostały połączone przez Operatora z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
 4. zostały wytworzone wspólnie z innymi Użytkownikami, którzy nadal mogą z nich korzystać. 
 1. Na żądanie PNPK Operator udostępni takiemu Użytkownikowi, na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, Treści Użytkownika, które zostały wytworzone lub dostarczone w trakcie korzystania z Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych. Obowiązek ten nie dotyczy zwrotu Treści Użytkownika, o których mowa w ust. 7 pkt a) – c). 

 

[ROZDZIAŁ VIII: POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON]

 

§ 19.
Pozostałe prawa i obowiązki Operatora

 1. W ramach Umowy Operator zobowiązuje się:
 1. świadczyć Usługi na zasadach przewidzianych w Regulaminie;
 2. informować Użytkownika o istotnych okolicznościach związanych z korzystaniem z Usług;
 3. udzielać Użytkownikom informacji dotyczących korzystania z Usług, w tym dotyczących funkcjonowania Platformy;
 4. zapewnić dostęp do konta Użytkownika i związanych z nim dokumentów;
 5. podejmować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Platformy przed utratą, uszkodzeniem oraz nieautoryzowanym dostępem do niego lub jego wykorzystaniem.
 1. Operator ma prawo do:
 1. informowania Użytkowników, drogą elektroniczną, o ważnych powiadomieniach związanych z Usługami;
 2. pytania Użytkowników o ogólną opinię i poziom zadowolenia korzystania z Usług. Opinie mogą być zbierane w formie pytań lub krótkich ankiet za pomocą systemu teleinformatycznego;
 3. prowadzenia działań marketingowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz oświadczeniami Użytkowników, jeżeli będą wymagane ustawą lub innymi przepisami.

 

§ 20.
Pozostałe prawa i obowiązki Użytkownika

 1. W ramach Umowy Użytkownik zobowiązuje się:
 1. przestrzegać postanowień Regulaminu;
 2. korzystać z Usług zgodnie z ich przeznaczeniem i dostępnymi funkcjonalnościami;
 3. korzystać z Usług zgodnie z prawem, zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego;
 4. przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności powiadomić osoby trzecie o przetwarzaniu danych osobowych, gdy jest do tego zobowiązany;
 5. nie naruszać praw własności intelektualnej przysługujących Operatorowi oraz osobom trzecim;
 6. współdziałać w dobrej wierze z Operatorem w zakresie należytego wykonania Umowy;
 7. informować Operatora o wszystkich istotnych okolicznościach związanych z wykonywaniem Umowy;
 8. udzielać na żądanie Operatora wszystkich potrzebnych wyjaśnień, informacji i innych danych;
 9. zabezpieczyć we własnym zakresie dostęp do urządzeń i sprzętów, które są używane do korzystania z Platformy;
 10. przestrzegać zakazów związanych z dostarczaniem danych bezprawnych.
 1. Użytkownik ma prawo do:
 1. zarządzania swoimi danymi i zgodami (może cofnąć zgodę w każdym czasie);
 2. korzystania z Usług zgodnie z Regulaminem;
 3. kierowania zapytań do działu pomocy Operatora i wnoszenia reklamacji.

 

[ROZDZIAŁ IX: ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON]

 

§ 21.
Odpowiedzialność Operatora

 1. Z uwzględnieniem ograniczeń odpowiedzialności przewidzianych w pozostałych postanowieniach Regulaminu Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. nieosiągnięcie celów oczekiwanych przez Użytkownika w ramach Umowy;
 2. nieprzydatność Usług do celu założonego przez Użytkownika;
 3. skutki blokady konta Użytkownika; 
 4. brak dostępu do Platformy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika;
 5. skutki nieuprawnionej ingerencji w Platformę przez Użytkownika lub osoby trzecie; 
 6. utratę danych zapisanych w systemach teleinformatycznych Operatora z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub osoby trzeciej, niezależnej od Operatora;
 7. nieprawidłowe wykonanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub osoby trzeciej, w szczególności zewnętrznych dostawców;
 8. problemy techniczne związane z funkcjonowaniem Platformy, w tym dokonywaniem płatności z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, w szczególności operatorów płatności;
 9. Treści Użytkownika zamieszczone przez Użytkownika;
 10. zapłatę należności publicznoprawnych (podatków, składek) w odpowiedniej wysokości i w odpowiednim terminie;
 11. prawidłowe wystawianie dokumentów księgowych i dokumentów innych niż księgowe przez Użytkownika;
 12. działania i zaniechania Partnerów, w szczególności za sposób świadczenia przez nich Usług Profesjonalnych, wykonywanie umów przez Partnerów dotyczących Usług Profesjonalnych itp.;
 13. działania i zaniechania organów, służb i innych władz publicznych, w szczególności w postaci nałożenia na Operatora obowiązku udostępnienia konta Użytkownika, przypisanych do niego Treści Użytkownika itp.;
 14. skutki opóźnienia we wnoszeniu wpłat przez Użytkownika w ramach umów odrębnych;
 15. niezastosowanie się przez Użytkownika do wskazówek i zaleceń Operatora;
 16. podanie niepełnych, nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem rzeczywistym danych osobowych, w tym danych kontaktowych;
 17. skutki korzystania z Usług z naruszeniem przepisów prawa;
 18. skutki nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu;
 19. skutki siły wyższej;
 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści — odpowiedzialność Operatora może dotyczyć co najwyżej straty rzeczywistej. 
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dostawców zewnętrznych technologii, urządzeń, usług itp.
 3. Odpowiedzialność Operatora wobec Użytkownika z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest ograniczona do szkody umyślnej. 
 4. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności przewidziane w Regulaminie, w szczególności w ust. 1-4, nie dotyczą szkody, w odniesieniu do której, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, odpowiedzialności nie można ograniczyć lub wyłączyć.
 5. W odniesieniu do Treści Użytkowników, które są zamieszczane przez samych Użytkowników i przechowywane w systemach teleinformatycznych Operatora, zasady odpowiedzialności Operatora w odniesieniu do Treści Użytkownika określa ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2020 poz. 344, z późn. zm.)
 6. Odpowiedzialność Operatora wobec Użytkowników będących PNPK z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy regulują właściwe przepisy prawa cywilnego oraz prawa konsumenckiego, w związku z czym postanowienia niniejszego paragrafu związane z ograniczeniem lub wyłączeniem odpowiedzialności Operatora nie dotyczą Użytkowników będących PNPK

 

§ 22.
Odpowiedzialność za zgodność Usług Cyfrowych z Umową

 1. Rękojmia za wady Usług Cyfrowych, o jakiej mowa w przepisach Kodeksu cywilnego, jest wyłączona w przypadku Umów, które są zawierane przez Użytkowników innych niż PNPK. 
 1. Do Umów, które są zawierane przez PNPK, stosuje się przepisy o odpowiedzialności za zgodność Usług Cyfrowych z Umową, które są zawarte w ustawie o prawach konsumenta, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu. 
 2. Operator jest odpowiedzialny względem PNPK za zgodność Usług Cyfrowych z Umową. Zgodność Usług Cyfrowych z Umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta. 
 3. W przypadku Usług Cyfrowych:
 1. dostarczanych jednorazowo lub w częściach — Operator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Usług Cyfrowych z Umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili;
 2. dostarczanych w sposób ciągły — Operator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Usług Cyfrowych z Umową, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. 
 1. W przypadku, gdy Operator dostarcza Usługi Cyfrowe w sposób ciągły, Usługi Cyfrowe powinny być zgodne przez czas ich dostarczania zgodnie z Umową.

 

§ 23.
Doprowadzenie Usług Cyfrowych do zgodności z Umową

 1. Jeżeli Usługi Cyfrowe są niezgodne z Umową, PNPK może żądać doprowadzenia Usług Cyfrowych do zgodności z Umową.
 2. Jeżeli doprowadzenie Usług Cyfrowych do zgodności z Umową jest niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Operatora, może on odmówić doprowadzenia Usług Cyfrowych do zgodności z Umową. 
 3. Operator doprowadza Usługi Cyfrowe do zgodności z Umową w rozsądnym czasie, nie dłuższym niż 21 dni, od chwili, w której Operator został poinformowany przez PNPK o braku zgodności Usług Cyfrowych z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla PNPK, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane.
 4. Koszty doprowadzenia Usług Cyfrowych do zgodności z Umową ponosi Operator.

 

§ 24.
Odstąpienie od Umowy w przypadku niezgodności Usług Cyfrowych z Umową

Jeżeli Usługi Cyfrowe są niezgodne z Umową, PNPK może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, gdy:

 1. Operator odmówił doprowadzenia Usług Cyfrowych do zgodności z Umową zgodnie z § 23 ust. 2;
 2. Operator nie doprowadził Usług Cyfrowych do zgodności z Umową;
 3. brak zgodności Usług Cyfrowych z Umową występuje nadal, mimo że Operator próbował doprowadzić Usługi Cyfrowe do zgodności z Umową;
 4. brak zgodności Usług Cyfrowych z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków, o których mowa w § 23 ust. 1;
 5. z oświadczenia Operatora lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Usług Cyfrowych do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla PNPK.

 

§ 25.
Odpowiedzialność Użytkownika 

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec Operatora na zasadach ogólnych prawa cywilnego, w tym ponosi odpowiedzialność również za działania osób trzecich, z którymi wykonuje Umowę, lub którym powierza wykonanie Umowy w całości lub w części, jak za swoje działania. 
 2. Użytkownik w szczególności ponosi odpowiedzialność wobec Operatora za:
 3. korzystanie z Platformy niezgodnie z Regulaminem, w szczególności poprzez wykorzystywanie jej do celów niezgodnych z przeznaczeniem;
 4. spowodowanie szkody osobie trzeciej podczas korzystania z Platformy, w szczególności w postaci naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
 5. prowadzenie działalności bezprawnej z użyciem Platformy, w szczególności poprzez popełnianie przestępstw karnoskarbowych lub wykroczeń karnoskarbowych;
 6. naruszenie praw własności intelektualnej lub innych praw niematerialnych przysługujących Operatorowi lub osobom trzecim;
 7. niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, w szczególności poprzez bezprawne wykorzystywanie danych osobowych należących do osób trzecich;
 8. opóźnienia w wykonywaniu obowiązków przewidzianych w Regulaminie;
 9. brak uiszczenia wynagrodzenia w ramach umowy odrębnej z Operatorem lub uiszczanie go z opóźnieniem;
 10. przekazanie nieprawdziwych, niekompletnych lub w inny sposób niezgodnych ze stanem faktycznym albo prawnym informacji na potrzeby korzystania z Usług.
 1. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami wobec Operatora z tytułu korzystania z Platformy przez Użytkownika, Użytkownik zwalnia Operatora z odpowiedzialności wobec tej osoby trzeciej, a także pokrywa wszelkie udokumentowane koszty, jakie poniósł Operator w związku z tymi roszczeniami.

 

 [ROZDZIAŁ X: CZAS TRWANIA UMOWY]

 

§ 26.
Czas trwania Umowy 

 1. W przypadku korzystania z Platformy na potrzeby obsługi księgowo-kadrowej Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony, równy okresowi, na jaki została zawarta umowa z Operatorem w zakresie obsługi księgowo-kadrowej Użytkownika, i wygasa lub rozwiązuje się równocześnie z wygaśnięciem lub rozwiązaniem tej umowy. Umowa dotycząca świadczenia innych Usług niż pełny dostęp do Platformy (np. Wersja Demo) zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 2. W każdym przypadku wskazanym w ust. 1 dzień wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy nie może być wcześniejszy niż dzień uregulowania wszystkich opłat na rzecz Operatora przez Użytkownika na podstawie umów odrębnych.

 

§ 27.
Rozwiązanie Umowy 

 1. Operator może wypowiedzieć Umowę z ważnych przyczyn leżących po jego stronie, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 1 (słownie: jeden) miesiąc, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca, w szczególności w przypadku:
 2. cofnięcia, ograniczenia, wygaśnięcia, zmiany uprawnień lub warunków prowadzenia działalności przez Operatora, w szczególności w następstwie wydania decyzji administracyjnej, innego orzeczenia lub zmiany prawa;
 3. utraty przez Operatora możliwości technicznych, finansowych lub organizacyjnych, pozwalających wykonywać Umowę na dotychczasowym poziomie;
 4. zmiany charakteru działalności prowadzonej przez Operatora;
 5. zamknięcia Platformy, sprzedaży Platformy lub innej zmiany sposobu funkcjonowania Platformy.
 1. W sytuacjach, o których mowa w § 25 ust. 2, Operator może rozwiązać Umowę, bez zachowania okresu wypowiedzenia, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do określonego działania lub zaniechania i wyznaczeniu terminu dodatkowego, nie krótszego niż 7 (słownie: siedem) dni.
 2. Z wyjątkiem korzystania z Platformy na potrzeby obsługi księgowo-kadrowej, Użytkownik może rozwiązać Umowę zawartą z Operatorem na czas nieoznaczony w każdej chwili, przesyłając oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy lub zaprzestając korzystania z Usług. W przypadku korzystania z Platformy na potrzeby obsługi księgowo-kadrowej wypowiedzenie Umowy wymaga uprzedniego wypowiedzenia umowy zawartej z Operatorem w zakresie obsługi księgowo-kadrowej. 
 3. Użytkownik może rozwiązać Umowę zawartą z Operatorem na czas oznaczony wyłącznie w przypadkach wskazanych we właściwych przepisach prawa lub Regulaminie. W pozostałych przypadkach Umowa zawarta na czas oznaczony nie podlega wypowiedzeniu przed upływem okresu, na jaki została zawarta. 
 4. Użytkownik zachowuje prawo do korzystania z Platformy do ostatniego dnia okresu wypowiedzenia.
 5. W przypadku rozwiązania Umowy przez Operatora z przyczyn leżących po stronie Użytkownika Użytkownikowi nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Operatora z tego tytułu, jak również nie przysługuje zwrot jakichkolwiek opłat. 

 

[ROZDZIAŁ XI: PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

 

§ 28.

Odstąpienie od Umowy przez Użytkownika

będącego PNPK

 1. Użytkownik będący PNPK co do zasady może odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej zawarcia, składając oświadczenie o odstąpieniu. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn Użytkownik powinien przesłać Operatorowi oświadczenie na piśmie lub w postaci elektronicznej, zgodnie z danymi kontaktowymi Operatora. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1.
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. 2020 poz. 287, z późn. zm. — dalej: u.p.k.) Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy:
 1.  o świadczenie Usług, za które Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Operator wykonał w pełni Usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operator utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości; 
 2.  o dostarczanie Treści Cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które PNPK jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Operator rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Operator przekazał Użytkownikowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.
 1. Jeżeli został spełniony choć jeden warunek przewidziany w ust. 2, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn
 2. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą, a Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 35 u.p.k. Z wyjątkiem tych kosztów Strony są zobowiązane zwrócić sobie nawzajem to, co świadczyły do czasu odstąpienia od Umowy. 
 3. Operator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwraca Użytkownikowi dokonane przez niego płatności, do zwrotu których jest zobowiązany.
 4. Operator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

[ROZDZIAŁ XII: PROCEDURA REKLAMACYJNA]

 

§ 29.

Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku stwierdzenia, że Umowa nie jest wykonywana zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Użytkownik może złożyć reklamację.
 2. Reklamację można złożyć poprzez wysłanie reklamacji na adres elektroniczny kontakt@finetto.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko (ewentualnie firmę) Użytkownika;
  2. dane kontaktowe;
  3. szczegółowy opis, na czym polegała niezgodność świadczenia Usług z Regulaminem.
 4. Po otrzymaniu reklamacji Operatora niezwłocznie potwierdza jej otrzymanie — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny. 
 5. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia reklamacji.
 6. Jeżeli Operator nie dostarczył Usług Cyfrowych zgodnie z Umową, Użytkownik może złożyć reklamację, w której wezwie Operator do dostarczenia Usług Cyfrowych. Jeżeli pomimo tego wezwania Operator nie dostarczy Usług Cyfrowych niezwłocznie lub w dodatkowym terminie umówionym pomiędzy Stronami. Użytkownik może odstąpić od Umowy, bez wzywania Operatora do dostarczenia Usług Cyfrowych, gdy:
 1. z oświadczenia Operatora lub okoliczności będzie wyraźnie wynikać, że Operator nie dostarczy Usług Cyfrowych;
 2. Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Usług Cyfrowych miał istotne znaczenie dla Użytkownika, a Operator nie dostarczył ich w tym terminie.

 

[ROZDZIAŁ XIII: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]

 

§ 30.

Prawa własności intelektualnej 

 1. Platforma oraz wszystkie materiały dostępne na Platformie, w tym kod źródłowy, layout, logo, bazy danych itp., a także wszelkie treści przygotowywane przez Operatora, w szczególności udostępnione Treści Cyfrowe, mogą stanowić chronione dobra niematerialne, zwane dalej „Dobrami Niematerialnymi” — i podlegać ochronie zgodnie z właściwymi przepisami z zakresu własności intelektualnej. Użytkownik zobowiązuje się do nienaruszania praw własności intelektualnej przysługujących Operatorowi lub osobie trzeciej, pod rygorem odpowiedzialności prawnej przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa. 
 2. Na podstawie Regulaminu Operator udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej na korzystanie z Dóbr Niematerialnych w zakresie koniecznym do korzystania z Usług.
 3. Licencja, o której mowa w ust. 2, jest udzielana na czas świadczenia Usług, na terytorium, gdzie Użytkownik ma siedzibę lub prowadzi działalność.
 4. Użytkownik nie może udzielać dalszych licencji (sublicencji) na rzecz osób trzecich. 
 5. Użytkownik nie może przenosić uprawnień wynikających z udzielonej licencji na osoby trzecie bez zgody Operatora wyrażonej na piśmie. 
 6. Z uwzględnieniem przepisów o dozwolonym użytku bezwzględnie zabrania się Użytkownikowi bez zgody Operatora: 
 1. trwałego lub czasowego zwielokrotniania (reprodukcji) Dóbr Niematerialnych, w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; 
 2. wprowadzania jakichkolwiek poprawek, modyfikacji źródeł i zmian w strukturze Dóbr Niematerialnych; 
 3. stosowania Dóbr Niematerialnych i ich części, fragmentów lub wersji w innym oprogramowaniu lub utworze; 
 4. rozporządzania i korzystania z oprogramowania podobnego do Platformy, które mogłoby stanowić opracowania Platformy; 
 5. odtwarzania, dekompilowania, dezasemblowania i wszelkich innych czynności, które będą prowadzić do pozyskania kodu źródłowego z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa;
 6. odsprzedawania, rozpowszechniania, użyczania, dzierżawienia, najmowania, oddawania płatnie i nieodpłatnie osobom trzecim Dóbr Niematerialnych, ich kopii, wszelkich modyfikacji oraz dokumentacji; 
 7. dokonywania jakichkolwiek czynności rozporządzających prawami do Dóbr Niematerialnych na rzecz osób trzecich.
 1. Udzielenie licencji nastąpi w momencie uzyskania przez Użytkownika dostępu do Dóbr Niematerialnych koniecznych do korzystania z Usług. Licencja wygasa wraz z zakończeniem świadczenia Usług, niezależnie od trybu, w jakim to nastąpi. 
 2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnej osób trzecich, w szczególności Ekspertów i zewnętrznych dostawców. 
 3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z prawami własności intelektualnej oraz zakresem udzielonej licencji Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z Operatorem. 

 

§ 31.

Ochrona danych osobowych 

 1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest Operator. 
 2. Szczegółowe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz plikami cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem: www.finetto.pl .
 3. Użytkownik, w szczególności Klient Biznesowy, zobowiązuje się przekazać dokument, o którym mowa w ust. 2, swoim pracownikom, zleceniobiorcom, wykonawcom i innym osobom przez siebie zatrudnionym, jeżeli przekaże Operatorowi ich dane osobowe w celu wykonania Umowy (np. na potrzeby kontaktu pomiędzy Stronami, założenia konta Użytkownika itp.).
 4. Użytkownik, wykorzystując jakiekolwiek dane osobowe należące do osób trzecich na potrzeby wykonania Umowy, jest zobowiązany zapewnić, aby użycie tych danych następowało zgodnie z prawem, a w szczególności, by podmioty, do których te dane należą, zostały należycie poinformowane o ich wykorzystywaniu. W szczególności dotyczy to wykorzystywania danych osobowych osób trzecich w Treściach Użytkownika.
 5. Jeżeli Użytkownik korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich, Operator ma prawo przyjąć, że użycie tych danych osobowych następuje zgodnie z prawem. 
 6. W przypadku, gdy:
 1. Użytkownik nie dopełnia należycie obowiązków wskazanych w ust. 3;
 2. Użytkownik bezprawnie korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich,

 i z tego powodu Operator poniesie jakąkolwiek odpowiedzialność (cywilną, administracyjną), Użytkownik może zostać zobowiązany do naprawienia Operatorowi szkody tym wywołanej — w szczególności poprzez zwrot Operatorowi wszelkich udokumentowanych kosztów, w tym kosztów administracyjnych kar pieniężnych. 

 1. W związku z charakterem Usług może zachodzić potrzeba zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 28 RODO. W przypadku zawarcia umowy powierzenia pomiędzy Stronami stanowi ona integralną część niniejszej Umowy. 

 

§ 32.

Opinie

 1. Operator może udostępnić Użytkownikom możliwość zamieszczania opinii o Platformie, Operatorze lub oferowanych Usługach — w ramach Platformy lub serwisów zewnętrznych należących do osób trzecich. W takim przypadku do zamieszczania opinii stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.
 2. Zamieszczenie opinii jest możliwe po skorzystaniu z Platformy, w szczególności po zawarciu Umowy, przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie. 
 3. Użytkownik powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe. 
 4. Zakazane jest zamieszczanie opinii:
 1. bez uprzedniego skorzystania z Platformy;
 2. wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 3. naruszających dobra osobiste Operatora lub osoby trzeciej;
 4. przez opłaconych użytkowników, w celu sztucznego podwyższenia lub obniżenia oceny Platformy albo oferowanych Usług.
 1. Operator może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Użytkowników, którzy rzeczywiście korzystali z Platformy. Oprócz tego, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Użytkowników dotyczących zamieszczonych opinii, Użytkownik może zgłosić Operatorowi opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Użytkownika Operator podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii.
 2. W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie Operator może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć.

 

[ROZDZIAŁ XIV: POSTANOWIENIA POZOSTAŁE I KOŃCOWE]

 

§ 33.

Kontakt z Operatorem

 1. Kontakt z Operatorem jest możliwy:
  1. pocztą elektroniczną pod adresem kontakt@finetto.pl;
  2. telefonicznie pod numerem: +48324114605.
 2. Preferowaną formą komunikacji pomiędzy Stronami jest korespondencja elektroniczna, za pomocą wiadomości e-mail. 

 

§ 34.

Postanowienia końcowe

 1. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w takich przypadkach, jak:
 1. zmiana warunków świadczenia Usług;
 2. konieczność dostosowania Regulaminu do zmian prawnych;
 3. konieczność dostosowania Regulaminu do decyzji, wyroku lub innego orzeczenia właściwego sądu lub organu państwowego;
 4. konieczność spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Operator;
 5. zmiany redakcyjne.
 1. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.
 2. Zmiany Regulaminu są publikowane na Platformie, a ponadto Użytkownicy zostaną powiadomieni o planowanej zmianie treści Regulaminu drogą elektroniczną, poprzez wiadomość e-mail (o ile Operator posiada adres e-mail Użytkownika).
 3. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w dacie wskazanej w zawiadomieniu o zmianie Regulaminu, jednak nie wcześniej niż po 7 (słownie: siedmiu) dniach.
 4. W przypadku, gdy zmiana Regulaminu ma charakter istotny oraz istotnie wpływa na prawa lub obowiązki Użytkownika, Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę, która ma być wykonywana również po zmianie Regulaminu, do czasu planowanego wejścia w życie zmian. 
 5. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego. 
 6. W przypadku sporządzenia Regulaminu w różnych wersjach językowych rozstrzygające znaczenie ma wersja polska.
 7. Użyte w Regulaminie nagłówki jednostek redakcyjnych (paragrafów) mają charakter informacyjny dla wygody Stron i nie wpływają na interpretację Umowy.
 8. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu. 
 9. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu w całości lub części zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania, nie wpłynie to na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień Regulaminu. Strony niniejszym zgadzają się zastąpić takie postanowienie właściwym przepisem prawa. 
 10. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych pomiędzy Stronami odnośnie zawarcia, interpretacji, wykonania i skutków prawnych Umowy Strony w dobrej wierze podejmą negocjacje w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. W razie braku rozwiązania sporu na drodze polubownej Strony oddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Operator, a w przypadku Użytkowników będących PNPK — sądowi powszechnemu, którego właściwość określają przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1805, z późn. zm.). 
 11. Regulamin obowiązuje od dnia 01-01-2023r. 
POBIERZ REGULAMIN PLATFORMY FINETTOW PDF

Doradca finansowy

 

Doradztwo finansowe dla firm dostępne w 50 oddziałach na terenie całej Polski.

Jesteśmy partnerem jednej z największych firm doradztwa finansowego w Polsce Dom Kredytowy

NOTUS S.A. Ponad 25 banków w jednym miejscu!

Znalezienie odpowiedniego kredytu, leasingu lub innego produktu finansowego dla firmy jest
złożonym procesem. Chociaż sama procedura wygląda podobnie, jak przy produktach finansowych
dla osób fizycznych, to jednak w przypadku firmy istotne są jeszcze takie kwestie jak długość
funkcjonowania firmy, branża, jej perspektywy rozwoju i oczywiście sytuacja finansowa.

Finetto przy współpracy z Notus Doradcy Finansowi prowadzi usługi doradztwa finansowego dla
podmiotów gospodarczych. Odpowiednie instrumenty finansowe dla danego podmiotu
gospodarczego dopasowują z szerokiej oferty banków, firm leasingowych oraz instytucji
faktoringowych.

Proponowane przez Notus Doradcy Finansowi rozwiązania finansowe obejmują następujące
produkty:

kredyty obrotowe, kredyty inwestycyjne, leasing operacyjne, leasing finansowych, faktoring z
regresem, faktoring pełny, faktoring odwrotny, faktoring eksportowy.

Doradcy Finansowi Notus oferują również wsparcie w zakresie:

– opracowania planu finansowego (budżetu) przedsiębiorstwa,

– opracowania strategii finansowania przedsięwzięć gospodarczych obejmujących:

analizę i dobór najkorzystniejszych warunków finansowania dla konkretnej inwestycji

przygotowanie biznes planu,

weryfikację biznes planu pod kątem finansowania zewnętrznego,

negocjacje warunków finansowych z instytucjami zewnętrznymi,

restrukturyzacji zadłużenia,

możliwości poprawy płynności finansowej.

Zainteresowanym podmiotom Doradcy Finansowi Notus proponują usługę doradztwa przy

pozyskiwaniu dotacji ze środków Funduszy Europejskich oraz zapewniają wsparcie przy opracowaniu

niezbędnej dokumentacji, monitorowaniu procesu oceny wniosku oraz jego rozliczeniu.

Doradcy Finansowi Notus oferują również wsparcie w zakresie:

– opracowania planu finansowego (budżetu) przedsiębiorstwa,

– opracowania strategii finansowania przedsięwzięć gospodarczych obejmujących:

analizę i dobór najkorzystniejszych warunków finansowania dla konkretnej inwestycji

przygotowanie biznes planu,

weryfikację biznes planu pod kątem finansowania zewnętrznego,

negocjacje warunków finansowych z instytucjami zewnętrznymi,

restrukturyzacji zadłużenia,

możliwości poprawy płynności finansowej.

Zainteresowanym podmiotom Doradcy Finansowi Notus proponują usługę doradztwa przy
pozyskiwaniu dotacji ze środków Funduszy Europejskich oraz zapewniają wsparcie przy opracowaniu
niezbędnej dokumentacji, monitorowaniu procesu oceny wniosku oraz jego rozliczeniu.

gradient-tick