Regulamin promocji pod nazwą „Finetto.pl 24M Tablet”

1. Organizator

Organizatorem Promocji – podmiotem urządzającym Promocję – jest Finetto Sp z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Gliwicka 106, 40-857 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000456405, NIP 9542742234, REGON 243217910, zwana dalej „Organizatorem” lub „Biurem”.

2. Warunki ogólne

Niniejsza Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu w Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

3. Zakres przedmiotowy Promocji

Promocja dotyczy zawarcia Umowy o prowadzenie usług księgowych oferowanych przez Biuro.

4. Warunki przystąpienia do Promocji i warunki uczestnictwa w Promocji

W Promocji może wziąć udział każdy przedsiębiorca nie będący klientem Biura obecnie lub w przeszłości, prowadzący działalność gospodarczą (dalej: „Klient”), który w czasie trwania Promocji zawrze z Biurem Umowę na świadczenie usług księgowych przez Biuro (dalej: „Umowa”)
Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest spełnienie łącznie następujących warunków:

a) zawarcie z Biurem Umowy na świadczenie usług księgowych na okres minimum 24 miesięcy
b) nie posiadanie statusu Klienta Biura obecnie lub w przeszłości – promocja przeznaczona tylko dla nowych Klientów.

5. Czas na przystąpienie do Promocji i okres uczestnictwa w Promocji

Uczestnicy mogą przystępować do Promocji w terminie do dnia 30.06.2015r. Przystąpienie do Promocji następuje z chwilą zawarcia Umowy o świadczenie usług księgowych z Biurem. Istnieje możliwość przedłużenia czasu na przystąpienie do Promocji. W przypadku przedłużenia czas na przystąpienie do Promocji, Biuro poinformuje o tym fakcie za pomocą komunikatu na stronie www.finetto.pl
Okres uczestnictwa w Promocji wynosi 24 miesiące od dnia przystąpienia do Promocji.
O uczestnictwie w Promocji decyduje data zawarcia przez Klienta Umowy o świadczenie usług księgowych z Biurem.

6. Dane osobowe

Biuro na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez Biuro w celu podjęcia przez Biuro niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy o świadczenie usług księgowych przez Biuro, w związku z którą zostały przekazane, oraz realizacją warunków niniejszej Promocji.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia udziału w Promocji. Klientom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

7. Zasady Promocji

Po spełnieniu warunków uczestnictwa określonych w pkt IV Klient otrzymuje za dodatkową opłatą 1 zł netto urządzenie Tablet Samsung Galaxy Tab3 P5210 10.1 16GB WiFi lub inny o porównywalnych parametrach technicznych.
W przypadku nie spełnienia przez Uczestnika Promocji warunku uczestnictwa w Promocji określonego w pkt IV 2 lit. b, tj. rozwiązania Umowy o świadczenie usług księgowych z przyczyn dotyczących Klienta przed upływem 24 miesięcy liczonych od dnia jej zawarcia, Biuro obciąży Klienta kwotą 3000 zł netto.

8. Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji powinny być kierowane na piśmie pod adres Biura.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Biuro w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania

9. Postanowienia końcowe

Klienci uczestniczący w Promocji związani są postanowieniami Umów o świadczenie usług księgowych zawartych z Biurem.
Promocja nie łączy się z innymi promocjami, których organizatorem jest Biuro.
Każda promocja organizowana przez Biuro stanowi odrębną ofertę, której zasady określa odrębny regulamin.
Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie Biura oraz na stronie www.finetto.pl. O każdorazowej zmianie Regulaminu Biuro poinformuje o tym fakcie za pomocą komunikatu na stronie www.finetto.pl

Zostaw swoje dane. Skontaktujemy się
Czat na stronę