finetto logo
INFOLINIA
+48 530 800 559
+48 32 411 46 05

Regulamin obowiązuje od 01.02.2015 r.

 

 

 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług księgowych przez biuro rachunkowe Finetto sp. z o.o. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usług księgowych zawartej pomiędzy Biurem a Klientem, regulując w sposób szczegółowy jej postanowienia.

 1. Definicje

2.1. Regulamin

Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do Umowy o świadczenie usług księgowych przez biuro rachunkowe Finetto sp. z o.o.

2.2. Serwis

Serwis internetowy Finetto.pl.

2.3. Biuro

Biuro rachunkowe Finetto sp. z o.o. siedziba, KRS , świadczące usługi księgowe w oparciu o serwis Finetto.pl.,

2.5. Klient

Korzystająca z Biura Rachunkowego osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

2.6. Umowa

Umowa o świadczenie usług księgowych zawarta między Finetto sp. z o.o. a Klientem

2.7. Tabela Opłat

Opublikowana na stronie głównej serwisu Finetto.pl informacja, w której Finetto sp. z o.o. określił warunki i wysokość odpłatności za usługi Biura. Zmiana Tabeli Opłat nie oznacza zmiany Regulaminu.

2.8 Okres Rozliczeniowy

Pełny miesiąc kalendarzowy, za który dokonywane jest świadczenie usług przez Biuro w zakresie określonym Umową.

2.9. Dokument Księgowy;

Ryczałt – sprzedaż fiskalna, faktury (korekty) sprzedaży, faktury (korekty) zakupu.

KPiR + VAT –zaliczki, VAT wydatków z ewidencji przebiegu pojazdu, zakup ŚT i WNP, korekta VAT, faktury sprzedaży (korekty), (kraj i zagranica), raporty fiskalne, faktury zakupu (przejazdy autostradą), noty księgowe, noty odsetkowe, dowody opłat pocztowych i bankowych, opłaty sądowe i notarialne, opłaty skarbowe, wydatki związane z opłatami za czynsz i media w części przypadającej na działalność gospodarczą, bilety parkingowe, wyciąg bankowy 7 szt. pozycji zaksięgowanych liczone jako 1 szt. dokumentu księgowego, wydatki na paliwo za granicą, amortyzacja, lista płac, dokumenty określające zmniejszenie/zwiększenie  kupna na podstawie art.24D, delegacje, ewidencja przebiegu pojazdu, paragon za przejazd autostradą = faktura,

Księgi Handlowe – sprzedaż fiskalna, faktury sprzedaży (korekty)(kraj i zagranica), faktury zakupowe, dokumenty magazynowe (PZ, WZ, RU, PW, MM, KWS), noty księgowe, noty odsetkowe, raport kasowy, wyciąg bankowy 7 szt. pozycji zaksięgowanych liczone jako 1 szt. dokumentu księgowego, paragon za paliwo z zagranicy, lista płac, amortyzacja,  rozliczenie międzyokresowe kosztów, przeksięgowanie VAT, podatków, wyników finalnych, kompensata, delegacja, rozliczenie zaliczki, różnice kursowe, wydatki związane z opłatami za czynsz, media, związane z działalnością gospodarcza, bilety za parking

 1. Prawa autorskie

Wyłączne prawa autorskie do Serwisu Finetto.pl należą do Finetto.pl Sp z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Gliwicka 106, 40-857 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000456405, NIP 9542742234, REGON 243217910. i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 24, poz. 83, z późn. zmianami).

 1. Rejestracja Klienta Biura Rachunkowego i dostęp do serwisu

4.1. Biuro świadczy usługi za pomocą internetowego serwisu Finetto.pl, na podstawie umowy o świadczenie usług księgowych zawartej między Biurem a Klientem.

4.1.1.Klient rozpoczynając współpracę z Biurem musi się zarejestrować w Serwisie zgodnie z procedurą rejestracyjną w nim dostępną oraz zaakceptować Regulamin Serwisu.

4.1.2.Rejestracja w Serwisie przez Klienta nie jest jednoznaczna z zawarciem umowy o świadczeniu usług księgowych.

4.2. Klient ma obowiązek wprowadzić do Serwisu dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

4.2.1. Aby zapewnić prawidłowe rozliczenia pomiędzy Klientem a Biurem, Klient obowiązany jest podać następujące dane zgodne ze stanem rzeczywistym i faktyczny : imię, nazwisko; nazwę firmy; adres zamieszkania; adres siedziby firmy (ulicę, numer lokalu, kod, miejscowość); NIP; w przypadku podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców – numer KRS; adres poczty elektronicznej (e-mail).

4.2.2. W przypadku jakichkolwiek zmian danych, o których mowa w pkt. 4.2.1, użytkownik obowiązany jest do niezwłocznego wprowadzenia zmian w swoim profilu administracyjnym dostępnym w Serwisie.

 1. Okres świadczenia usług i zawarcie Umowy

5.1. Po rejestracji w Serwisie i wprowadzeniu przez Klienta danych zgodnie z pkt. 4.2.1. Biuro wyśle zainteresowanemu Klientowi na wskazany adres e-mail wzór „Umowy o świadczenie usług księgowych”. Do umowy dołączony będzie formularz rejestracyjny (deklaracja wstępna).

5.1.1. Klient za pośrednictwem e-maila akceptuje treść umowy, potwierdza formularz rejestracyjny i ustala, od którego okresu rozliczeniowego umowa obowiązuje.

5.1.2. Biuro wysyła Klientowi umowę w uzgodnionej treści w dwóch egzemplarzach, na jego adres korespondencyjny w celu jej podpisania. Do umowy są załączone upoważnienia do reprezentacji Klienta przez Biuro przed Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi urzędami w zakresie, jaki obejmuje umowa.

5.1.3.Umowa wchodzi w życie w momencie otrzymania przez Biuro jej podpisanego egzemplarza.

 1. Rozwiązanie umowy

6.1. Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej. Brak pisemnego wypowiedzenia upoważnia Biuro do wystawienia faktury zgodnie z umową za dany Okres rozliczeniowy.

6.2. Umowę każda ze stron może rozwiązać z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

6.3. Biuro jest uprawnione do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku określonym w pkt. 9.4

6.4. Po rozwiązaniu umowy Biuro odsyła dokumenty Klienta w ciągu jednego miesiąca przesyłką kurierską na koszt Klienta. W razie nieodebrania przesyłki przez Klienta, Biuro nie ponosi odpowiedzialności za dokumenty.

 1. Przekazywanie dokumentów do Biura

7.1. Terminy przekazywania dokumentów

7.1.1. Klient zobowiązuje się dostarczyć komplet dokumentów do 5–go każdego miesiąca, w przypadku, kiedy 5 dzień miesiąca wypada w dzień wolny od pracy, dopuszcza się dostarczenie kompletu dokumentów w następnym dniu pracującym.

7.1.2. Możliwość dosłania maksymalnie 3 sztuk dokumentów po terminie z uwzględnieniem poinformowania o tym fakcie biura rachunkowego do 5-go dnia miesiąca w formie mailowej.

7.2. Klient może przekazać Biuru dokumenty poprzez:

7.2.1. przesyłkę listową,

7.2.2. firmę kurierską,

7.2.3. przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na konto w serwisie Finetto.pl,

7.2.4. osobiste przekazanie.

7.3. Za datę przekazania dokumentów przyjmuje się:

7.3.1. W przypadku przekazania dokumentów ścieżką opisaną w pkt. 7.2.1, 7.2.2 – datę wpływu dokumentów do Biura.

7.3.2. W przypadku przekazania dokumentów ścieżką opisaną w pkt. 7.2.3 – datę zapisaną w historii dokumentu

7.3.3. W przypadku informacji przekazanych e-mailem za datę wpływu przyjmuje się datę otrzymania emaila przez Biuro.

7.4. Potwierdzenie przyjęcia dokumentów

Po wpłynięciu do Biura dokumentów ścieżką 7.2.1, 7.2.2 Biuro niezwłocznie przesyła do Klienta informację o dacie wpłynięcia i ilości otrzymanych kartek dokumentów.

7.5. Przechowywanie dokumentów

Miejscem przechowywania dokumentacji księgowej jest:

7.5.1. Siedziba Biura – jeżeli Klient przekazuje do Biura oryginały dokumentów.

7.5.2. Siedziba Klienta – jeżeli Klient przekazuje do Biura kopie, skany, zdjęcia dokumentów.

 1. Odpowiedzialność Biura
  • Biuro oraz osoby, którymi się posługuje w wykonaniu umowy ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za działanie lub zaniechanie stanowiące niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy będące wynikiem rażącego niedbalstwa.

8.2. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające lub pozostające w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Klienta obowiązków wynikających z Umowy lub Regulaminu, jak również za szkody wynikłe lub pozostające w związku z przekazanymi przez Klienta niekompletnymi lub nieprawdziwymi danymi, informacjami lub dokumentami.

8.3. Odpowiedzialność Biura jest wyłączona jeśli dokona zapisów w odpowiedniej księdze lub ewidencji na podstawie wadliwych, nieprawdziwych lub niekompletnych dokumentów dostarczonych przez Klienta, nawet jeśli Klient nie ponosi winy za wady, za treść lub prawdziwość przekazanych dokumentów,

8.4. Odpowiedzialność Biura zostaje wyłączona, jeżeli szkoda powstała na skutek okoliczności za które Biuro nie ponosi odpowiedzialności, jak również za szkody będące wynikiem okoliczności, których Biuro nie mogło przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności.

8.5. Odpowiedzialność Biura ogranicza się do szkody rzeczywiście poniesionej przez Klienta.

8.6. Biuro ponosi odpowiedzialność za szkodę do wysokości sumy ubezpieczenia wynikającej z zawartej polisy ubezpieczeniowej obowiązkowego ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku wykonywania swoich obowiązków.

8.7. Biuro zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich okoliczności, o których dowiedziało się w związku z wykonywaniem Umowy, chyba, że Klient zwolni Biuro pisemnie z tego obowiązku, lub gdy ujawnienie ich jest wymagane przez stosowne przepisy prawa – w szczególności w razie stosownych żądań przedstawionych przez sądy bądź uprawnione organy władzy publicznej.

8.8. Obowiązek zachowania tajemnicy dotyczy w tym samym zakresie współpracowników Biura oraz osoby, którym przy wykonaniu Umowy Biuro się posługuje.

 1. Zawieszenie wykonywania usług

9.1. W wypadku gdy Klient pozostaje w zwłoce w zapłacie na rzecz Biura całości lub części kwoty wynikającej  z jakiegokolwiek tytułu przez co najmniej 7 dni, Biuro ma prawo powstrzymać się od wykonywania wszystkich lub wybranych Usług podstawowych lub Usług dodatkowych na rzecz Klienta, bez wcześniejszego wezwania do zapłaty.

9.2. Zawieszenie wszystkich lub wybranych przez Biuro Usług podstawowych lub Usług dodatkowych trwa do czasu zapłaty przez Klienta wszelkich wymagalnych należności. Biuro ponownie przystąpi do świadczenia zawieszonych Usług podstawowych lub Usług dodatkowych po dacie uznania rachunku bankowego Biura kwotą wymagalnych należności  wraz z odsetkami i po uzyskaniu od Klienta dyspozycji wznowienia świadczenia zawieszonych usług.

9.3. Strony zgodnie postanawiają, iż Biuro nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki wynikające ze wstrzymania się od wykonania usług, z przyczyn, o którym mowa w niniejszym Paragrafie.

9.4. Jeśli Klient nie zapłaci zaległego wynagrodzenia do ostatniego dnia miesiąca, w którym Biuro zawiesiło wykonywanie usług na rzecz Klienta, Biuro uprawnione jest do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 1. Odpowiedzialność Klienta

10.1. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność, za terminowe dostarczenie do Biura – dokumentów gotowych do księgowania, opatrzonych datą ich otrzymania. W przypadku braku daty otrzymania dokumentu przez Klienta, Biuro, do celów podatkowych, przyjmuje datę wystawienia dokumentu.

10.2. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za kompletność, prawdziwość i rzetelność dokumentów i informacji dostarczanych do Biura, w tym

przekazywanych telefonicznie, celem świadczenia przez Biuro na jego rzecz usług zgodnie z zawartą Umową i Regulaminem.

10.3. W przypadku dostarczenia dokumentów niezbędnych do wykonania przez Biuro usług określonych Umową, po terminie określonym w punkcie 7 Regulaminu, Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty wskazanej w Tabeli Opłat.

10.4. W przypadkach o których mowa w punkcie 11.4. jak również opisanych w punkcie 10, Biuro nie ponosi odpowiedzialności za terminowe wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w tym w szczególności za ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego i składek ZUS oraz sporządzenie i złożenie deklaracji w terminach ustawowych.

 1. Wynagrodzenie za usługę

11.1. Wynagrodzenie za usługi świadczone przez Biuro ustalane jest zgodnie z Tabelą Opłat .

11.2. Zapłata za usługi Biura odbywa się na podstawie wystawianej faktury VAT. Faktury wystawiane są pierwszego dnia każdego miesiąca.

11.3. Informację o wystawieniu faktury i kwocie do zapłaty Klient otrzymuje za pośrednictwem e-mail lub SMS.

11.4. Oryginał faktury pozostaje w Biurze do zaksięgowania, chyba że Klient przyjął formę przechowywania dokumentacji księgowej u siebie wtedy faktura zostaje mu wysłana.

11.5. Podstawą zapłaty za usługi świadczone przez Biuro jest zawarta Umowa, więc Klient jest zobowiązany uregulować płatność nawet w przypadku, gdy nie otrzyma informacji o wystawionej fakturze.

11.6. Wynagrodzenie z tytułu umowy jest płatne w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury, chyba że strony ustaliły inaczej. Nie zapłacenie faktury w terminie powoduje naliczanie odsetek ustawowych.

 1. Komunikacja

12.1. Komunikacja odbywa się e-mailem na adresy wskazane przez Biuro i Klienta.

12.2. Aktualny e-mail Klienta musi być podany do wiadomości Biura (wpisany przez niego w Danych Firmy) za pośrednictwem Serwisu Finetto.pl.

12.3. Klient zobowiązuje się do informowania Biuro na piśmie oraz za pośrednictwem Serwisu Finetto.pl o każdej zmianie adresu do korespondencji oraz wszelkich innych danych.

12.4. W przypadku niepoinformowania przez Klienta o zmianie adresu albo innych danych go identyfikujących, korespondencję nadaną listem poleconym na ostatnio znany Biuru adres uważa się za doręczoną najpóźniej po jej dwukrotnym awizowaniu.
12.5. Odpowiedzi na e-maile Biuro udziela w ciągu 2 dni roboczych.

 1. Postanowienia końcowe

13.1. Biuro zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, o których informuje drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej – wskazany przez Klienta, z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Zmieniony Regulamin umieszczany jest na stronie internetowej Serwisu Finetto.pl, z oznaczeniem daty obowiązywania.

13.2. Zmieniony Regulamin obowiązuje Klienta od określonej przez Biuro daty jego obowiązywania, chyba że Klient w terminie 14 dni od dnia przekazania powiadomienia o zmienionych postanowieniach Regulaminu lub o wykazie wprowadzonych zmian wypowie Umowę.

13.3. Jeżeli Klient nie dokona wypowiedzenia Umowy na piśmie, przyjmuje się, że Klient wyraża zgodę na zmiany Regulaminu.

13.4. Zmiana Regulaminu na zasadach określonych w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany Umowy oraz nie wymaga aneksu do Umowy.

13.5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu są lub okażą się nieważne lub bezskuteczne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień. Postanowienie nieważne zostanie wówczas zastąpione przez postanowienie najbardziej zbliżone do intencji wyrażonej w treści Umowy lub Regulaminie.

13.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

 

Doradca finansowy

 

Doradztwo finansowe dla firm dostępne w 50 oddziałach na terenie całej Polski.

Jesteśmy partnerem jednej z największych firm doradztwa finansowego w Polsce Dom Kredytowy

NOTUS S.A. Ponad 25 banków w jednym miejscu!

Znalezienie odpowiedniego kredytu, leasingu lub innego produktu finansowego dla firmy jest
złożonym procesem. Chociaż sama procedura wygląda podobnie, jak przy produktach finansowych
dla osób fizycznych, to jednak w przypadku firmy istotne są jeszcze takie kwestie jak długość
funkcjonowania firmy, branża, jej perspektywy rozwoju i oczywiście sytuacja finansowa.

Finetto przy współpracy z Notus Doradcy Finansowi prowadzi usługi doradztwa finansowego dla
podmiotów gospodarczych. Odpowiednie instrumenty finansowe dla danego podmiotu
gospodarczego dopasowują z szerokiej oferty banków, firm leasingowych oraz instytucji
faktoringowych.

Proponowane przez Notus Doradcy Finansowi rozwiązania finansowe obejmują następujące
produkty:

kredyty obrotowe, kredyty inwestycyjne, leasing operacyjne, leasing finansowych, faktoring z
regresem, faktoring pełny, faktoring odwrotny, faktoring eksportowy.

Doradcy Finansowi Notus oferują również wsparcie w zakresie:

– opracowania planu finansowego (budżetu) przedsiębiorstwa,

– opracowania strategii finansowania przedsięwzięć gospodarczych obejmujących:

analizę i dobór najkorzystniejszych warunków finansowania dla konkretnej inwestycji

przygotowanie biznes planu,

weryfikację biznes planu pod kątem finansowania zewnętrznego,

negocjacje warunków finansowych z instytucjami zewnętrznymi,

restrukturyzacji zadłużenia,

możliwości poprawy płynności finansowej.

Zainteresowanym podmiotom Doradcy Finansowi Notus proponują usługę doradztwa przy

pozyskiwaniu dotacji ze środków Funduszy Europejskich oraz zapewniają wsparcie przy opracowaniu

niezbędnej dokumentacji, monitorowaniu procesu oceny wniosku oraz jego rozliczeniu.

Doradcy Finansowi Notus oferują również wsparcie w zakresie:

– opracowania planu finansowego (budżetu) przedsiębiorstwa,

– opracowania strategii finansowania przedsięwzięć gospodarczych obejmujących:

analizę i dobór najkorzystniejszych warunków finansowania dla konkretnej inwestycji

przygotowanie biznes planu,

weryfikację biznes planu pod kątem finansowania zewnętrznego,

negocjacje warunków finansowych z instytucjami zewnętrznymi,

restrukturyzacji zadłużenia,

możliwości poprawy płynności finansowej.

Zainteresowanym podmiotom Doradcy Finansowi Notus proponują usługę doradztwa przy
pozyskiwaniu dotacji ze środków Funduszy Europejskich oraz zapewniają wsparcie przy opracowaniu
niezbędnej dokumentacji, monitorowaniu procesu oceny wniosku oraz jego rozliczeniu.

gradient-tick