finetto logo
INFOLINIA
+48 530 800 559
+48 32 411 46 05

Regulamin usług kurierskich
Zasady świadczenia usług kurierskich w Finetto.pl
Obowiązuje od 15 kwietnia 2015 r.

1. Definicje

1.1 Finetto – spółka Finetto Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Gliwicka 106, 40-857 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000456405, NIP 9542742234, REGON 243217910.

1.2 Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia przez Finetto usług Kurierskich, który należy rozpatrywać łącznie z regulaminem Serwisu Finetto.pl, umową o świadczeniu usług przez Biuro Rachunkowe Finetto Sp. z o.o oraz Regulaminem Przewoźnika dostępnym pod adresem: www.k-ex.pl

1.3 Regulamin Przewoźnika – ogół regulacji obowiązujących aktualnie Przewoźnika wydany w celu określenia zasad świadczenia przez niego usług. Niniejszy regulamin nie ulega zmianie w związku ze zmianą Regulaminu Przewoźnika.

1.4 Przewoźnik – jednostka prowadząca działalność zarobkową, zgodną z obowiązującymi przepisami prawa, polegającą na świadczeniu usług w obrocie miejskim, krajowym, międzynarodowym (obejmującym przewóz, przemieszczanie, doręczanie i odbiór przesyłek), zgodnie z zasadami obowiązującymi w Regulaminie Przewoźnika.

1.5 Użytkownik – jednostka, która dokonała rejestracji w Serwisie Finetto i uzyskała dostęp do Usługi, spełniająca warunki Regulaminu. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, utworzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

1.6 Odbiorca – jednostka, której dane widnieją na liście przewozowym jako dane adresata Przesyłki.

1.7 Usługa – umożliwia Użytkownikowi zlecenie przewozu, odbioru, przemieszczenia i doręczenia przesyłki przez Przewoźnika. Świadczona jest przez Finetto drogą elektroniczną zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.

1.8 Przesyłka – wysłana w tym samym czasie z jednego miejsca pod jeden adres całkowita ilość paczek.

1.9 List przewozowy – dokument zawierający dane dotyczące nadawanej przesyłki (dane nadawcy, dane odbiorcy, wartość, waga, gabaryty), rodzaju zlecanej usługi oraz sposobie płatności.

1.10 Protokół przekazania – dokument będący dowodem przekazania przesyłki Przewoźnikowi w celu zrealizowania Usługi. Dokument generowany jest w dwóch egzemplarzach (jeden dla nadawcy i jeden dla Przewoźnika)

1.11 Serwis Finetto – portal internetowy należący do Finetto, dzięki któremu po zalogowaniu, jest możliwe świadczenie usług określonych w niniejszym Regulaminie przez Finetto.

1.12 Tabela opłat – opublikowana na stronie Serwisu informacja, w której Finetto określił warunki i wysokość odpłatności za Usługę. Podane w Tabeli Opłat kwoty są cenami netto, należy do nich doliczyć podatek VAT – 23%. Zmiana Tabeli Opłat nie oznacza zmiany Regulaminu.

2. Postanowienia ogólne

2.1 Finetto świadczy Usługi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2.2 Korzystając z Usługi Użytkownik oświadcza, że akceptuje niniejszy Regulamin. Warunkiem korzystania z Usługi jest zgoda na warunki niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Przewoźnika.
2.3 Korzystanie z Usług Finetto, jest jednoznaczne z zawarciem umowy na świadczenie tychże usług na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie między Finetto a Użytkownikiem.
2.4 Dostęp do Usług możliwy jest poprzez zalogowanie się do Serwisu, w którym Użytkownik posiada zarejestrowane konto.

3. Zlecenie i realizacja usług – postanowienia ogólne

3.1 Finetto świadczy Usługi określone niniejszym Regulaminem w trybie:

Opcja nr 1 – dla Użytkowników posiadających umowę z Finetto na świadczenie usług księgowych oraz zarejestrowane konto w Serwisie;
Opcja nr 2 – dla Użytkowników posiadających zarejestrowane konto w Serwisie, nie korzystających ze świadczonych przez Finetto usług księgowych.

3.2 Użytkownik obowiązany jest do postępowania zgodnie z instrukcjami niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Przewoźnika, w celu prawidłowej realizacji Usług.
3.3 W przypadku Użytkownika, który nie spełnił warunków określonych niniejszym Regulaminem lub Regulaminem Przewoźnika, zarówno Finetto jak i Przewoźnik jest uprawniony do wstrzymania lub zaniechania świadczenia usług na rzecz Użytkownika, w tym do wstrzymania dostępu do usług Serwisu Finetto. Wstrzymanie lub zaniechanie świadczenia Usługi z przyczyn wskazanych powyżej, nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania tej Usługi.
3.4 W przypadku braku spełnienia warunków wskazanych jako niezbędne w celu świadczenia Usługi, Użytkownik powinien powstrzymać się od ich zlecenia.
3.5 W przypadku powstrzymania się Przewoźnika lub Finetto od świadczenia zleconych usług (pkt. 3.3), pełną i wyłączną odpowiedzialność za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia ponosi Użytkownik.
3.6 W przypadku zlecenia przez Użytkownika usług pomimo zastrzeżeń punktu 3.3, zlecenie zostanie przyjęte do realizacji, a wszystkie ewentualne dodatkowe opłaty związane z wykonaniem takiej usługi ponosi w całości Użytkownik.
3.7 Użytkownik oświadcza, że zawartość przesyłki jest prawidłowo zadeklarowana i opisana w Liście Przewozowym oraz przygotowana w taki sposób aby zapewnić jej bezpieczny i prawidłowy przewóz oraz dostarczenie.
3.8 Przewoźnik przyjmujący Przesyłkę może zweryfikować ją pod względem jej zawartości oraz parametrów.
3.9 Finetto zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty w razie ujawnienia, że parametry przekazanej przesyłki różnią się od parametrów zadeklarowanych w Liście Przewozowym. 3.10 Opłata dodatkowa pobierana jest wtedy, kiedy Przewoźnik przyjmuje Przesyłkę do dostarczenia, opłata dodatkowa pobierana jest na poczet dodatkowych kosztów realizacji takiego zlecenia.
3.11 Przyjęcie przesyłki przez Przewoźnika nie jest równoznaczne z tym, że jej zawartość oraz przygotowanie do transportu jest zgodne z wytycznymi niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Przewoźnika.
3.12 Protokół przekazania, którym należy się posługiwać w procesie realizacji zleconych usług, jest wyłącznym dowodem potwierdzającym przyjęcie Przesyłki przez Przewoźnika.
3.13 Finetto naliczy dodatkową opłatę zgodną z Tabelą Opłat w przypadku zwrotu przesyłki do Użytkownika, ze względu na brak możliwości doręczenia Przesyłki do Odbiorcy.

4. Płatności i rozliczenia – postanowienia ogólne

4.1 Finetto przysługuje wynagrodzenie, w tym wynagrodzenie dodatkowe zgodne z Tabelą Opłat, z tytułu świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie.
4.2 Użytkownik korzystający z usług, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu zobowiązany jest do terminowego uiszczania opłat w pełnej kwocie wskazanych Tabelą Opłat.
4.3 Finetto nie jest zobowiązany do dalszego świadczenia usług w przypadku braku opłaty, niepełnej opłaty lub nieterminowego uiszczenia opłaty przez Użytkownika.
4.4 Użytkownik upoważnia Finetto do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy
4.5 Realizacja zlecenia usługi w przypadku płatności „za pobraniem” odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Przewoźnika oraz z niniejszym Regulaminem.
4.6 Korzystane przez Użytkownika z Usługi wskazanej w pkt. 4.5 niniejszego Regulaminu stanowi równoczesne upoważnienie Finetto do odebrania w imieniu Użytkownika od Przewoźnika kwoty pobrania oraz przekazania tejże kwoty przelewem bankowym na rachunek bankowy Użytkownika w terminie 14 dni roboczych od dnia pobrania należności od Odbiorcy, przy czym Finetto jest upoważniony do wcześniejszego potracenia należnych Finetto opłat z kwoty „za pobraniem”.

5. Nadanie przesyłki i rozliczenie – Opcja nr 1

Zlecenie przesyłki przez Użytkowników posiadających umowę z Finetto na świadczenie usług księgowych (Opcja nr 1) polega na zlecaniu usług kurierskich za pośrednictwem Finetto Sp. z o.o. w oparciu o comiesięczne rozliczenia z Finetto.

5.1 W celu zlecenia wykonania usługi Użytkownik powinien:

5.1.1 Zalogować się do Serwisu Finetto
5.1.2 Wypełnić formularz zlecenia podając wymagane dane zgodne ze stanem faktycznym.
5.1.3 Zatwierdzić zlecenie.

5.2 O przyjęciu usługi do realizacji Użytkownik zostanie poinformowany poprzez wysłanie emaila na adres Użytkownika podany w Serwisie, bądź poprzez wyświetlenie komunikatu w Serwisie Finetto.
5.3 Wygenerowany na zakończenie List Przewozowy, którym należy się posługiwać w procesie realizacji zleconych usług, stanowi wyłączny dowód potwierdzenia przyjęcia zlecenia.
5.4 Finetto dokonuje rozliczeń z Użytkownikami z dołu (za okresy miesięczne – od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego), na podstawie faktury VAT wystawionej Użytkownikowi. Termin płatności faktury wynosi 7 dni od daty wystawienia tejże faktury.

6. Nadanie przesyłki i rozliczenie – Opcja nr 2

Zlecenie przesyłki przez Użytkowników korzystających za pośrednictwem Serwisu z usługi księgowość on-line (Opcja nr 2) polega na zlecaniu usług kurierskich za pośrednictwem Serwisu Finetto Sp. z o.o. w oparciu o każdorazowe rozliczenie Usługi za pośrednictwem systemu płatności obsługującego Serwis.

6.1 W celu zlecenia wykonania usługi Użytkownik powinien:

6.1.1 Zalogować się do Serwisu Finetto
6.1.2 Wypełnić formularz zlecenia podając wymagane dane zgodne ze stanem faktycznym.
6.1.3 Uiścić opłatę zgodnie z parametrami zlecenia oraz Tabelą Opłat, na poczet wykonania usługi.
6.1.4 Zatwierdzić zlecenie.

6.2 O przyjęciu usługi do realizacji Użytkownik zostanie poinformowany poprzez wysłanie emaila na adres Użytkownika podany w Serwisie, bądź poprzez wyświetlenie komunikatu w Serwisie Finetto.
6.3 Wygenerowany na zakończenie List Przewozowy, którym należy się posługiwać w procesie realizacji zleconych usług, stanowi wyłączny dowód potwierdzenia przyjęcia zlecenia.
6.4 Finetto dokonuje rozliczeń z Użytkownikiem z góry zgodnie z Tabelą Opłat, za które to rozliczenia Finetto wystawi Użytkownikowi fakturę VAT.

7. Reklamacje

7.1 Reklamacja z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług przez Finetto, składana przez Użytkownika, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i złożona na adres siedziby Finetto lub formie elektronicznej na adres email podany w Serwisie Finetto oraz zawierać: dane użytkownika umożliwiające jego identyfikację i kontakt, przedmiot reklamacji, uzasadnienie składanej reklamacji, dokumenty potwierdzające nadanie Przesyłki (kopia Listu Przewozowego oraz Protokołu Przekazania), jeśli została nadana.
7.2 Reklamację należy złożyć w terminie do 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji.
7.3 Finetto zobowiązuje się do rozpatrzenia Reklamacji w terminie do 15 dni roboczych od daty jej doręczenia, a następnie przesłania Użytkownikowi odpowiedzi wskazującej rozstrzygnięcie Reklamacji i jego uzasadnienie.
7.4 Reklamacje wynikające z nieznajomości bądź nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu oraz niespełniające formalnych wymogów określonych zapisami pkt. 7.1 i 7.2, nie będą rozpatrywane.
7.5 Decyzją ostateczną jest decyzja Finetto w przedmiocie rozpatrywanej Reklamacji.

8. Odpowiedzialność Finetto

8.1 Finetto oświadcza, iż podejmie wszelkie starania, żeby zapewnić prawidłowe świadczenie Usług, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
8.2 Finetto nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nieprawidłowe wykonanie Usługi przez Przewoźnika, chyba, że wynika ono z niewykonania/nieprawidłowego wykonania Usług przez Finetto
8.3 Finetto nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Usługi wynikające z winy Użytkownika, w szczególności niestosowania zapisów niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Przewoźnika.
8.4 Finetto nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nieprawidłowe wykonanie Usługi z winy Odbiorcy, w szczególności z tytułu nie przyjęcia przez niego Przesyłki, bądź nie uiszczenia opłaty z tytułu płatności „za pobraniem”.
8.5 Jeżeli Użytkownik zleci wykonanie Usługi, które zostanie przyjęte do realizacji, a w trakcie realizacji tegoż zlecenia ujawnione zostaną nieprawidłowości wynikające z działania lub zaniechania Użytkownika, Użytkownik zostanie obarczony wszystkimi ewentualnymi kosztami dodatkowymi, wynikającymi z realizacji zlecenia.
8.6 Za szkodę wynikłą w skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Usług objętych niniejszym Regulaminem, całkowita odpowiedzialność Finetto nie może przekroczyć jednokrotnej opłaty poniesionej przez Użytkownika za daną usługę.

9. Czas trwania umowy

9.1 Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
9.2 Niniejszą umowę na świadczenie Usług w każdej chwili Użytkownik może rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym pod warunkiem złożenia Finetto pisemnego wypowiedzenia, pod rygorem nieważności.
9.3 Finetto może niniejszą umowę na świadczenie usług rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym za wypowiedzeniem w formie pisemnej, w przypadku naruszenia przez Użytkownika zapisów niniejszego Regulaminu.
9.4 Użytkownik zobowiązany jest do rozliczenia się z Finetto z tytułu zlecenia i realizacji usług, w każdym wypadku w razie rozwiązania niniejszej umowy.
9.5 Użytkownik nie jest uprawniony do przenoszenia praw i obowiązków na inne podmioty wynikających z niniejszej umowy.

10. Zmiany w Regulaminie

10.1 Finetto zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym momencie. Finetto zawiadamia Użytkownika o zmianie zamieszczając nowy Regulamin w Serwisie Finetto.
10.2 Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia jej publikacji, przy jednoczesnej utracie mocy wiążącej wcześniejszych postanowień.
10.3 Nowe warunki Regulaminu uznaje się za w pełni zaakceptowane przez Użytkownika, jeśli Finetto nie otrzyma od Użytkownika w terminie do 14 dni od publikacji nowego Regulaminu pisemnego oświadczenia o nie przyjęciu warunków nowego Regulaminu.
10.4 Jeżeli Użytkownik w terminie do 14 dni od daty publikacji nowego Regulaminu, złoży Finetto oświadczenie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, o braku akceptacji warunków nowego Regulaminu, stanowi to natychmiastową rezygnację z dalszego korzystania z usług określonych niniejszym Regulaminem oraz rozwiązanie zawartej umowy, z zastrzeżeniem punktów 8.4 i 8.5

11. Dane Użytkownika i polityka prywatności

11.1 Administratorem zbioru danych Użytkowników korzystających z Usług Finetto oraz danych Odbiorców jest Finetto.
11.2 Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Finetto w celu prawidłowego świadczenia usług.
11.3 Przez przetwarzanie danych rozumie się wszelkie operacje wykonane na danych.
11.4 Finetto zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnej ochrony prywatności danych w trakcie świadczenia prze Finetto usług, przekazanych przez Użytkownika i Odbiorcę.
11.5 Finetto stosuje rozwiązania techniczne, zapewniające niedostępność osób trzecich do tego nieupoważnionych do gromadzonych w systemie danych.
11.6 Każdy Użytkownik korzystający z Usług Finetto wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych bezpośrednio związanych z realizacją tych usług, a także na przekazanie ich osobom trzecim, bezpośrednio związanym z realizacją procesu świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie.
11.7 Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania na bieżąco swoich danych, tak aby zawsze były prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym celem zapewnienia prawidłowej realizacji Usług świadczonych przez Finetto.
11.8 Wprowadzając swoje dane do systemu Użytkownik oświadcza, że są one zgodne ze stanem faktycznym. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku podania danych nieprawdziwych bądź niezgodnych ze stanem faktycznym.
11.9 Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia, z zastrzeżeniem postanowień punktu 9.10
Finetto jest uprawniony do dalszego przetwarzania przekazanych mu danych niezbędnych do rozliczenia usług oraz wyjaśnienia okoliczności wskazujących na korzystanie z usług niezgodny z niniejszym Regulaminem, w przypadku kiedy Użytkownik chce zrezygnować z Usług Finetto, bądź żąda zaprzestania przetwarzania jego danych.

12. Postanowienia końcowe

12.1 Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią:

12.1.1 Regulamin serwisu Finetto.pl
12.1.2 Umowa o świadczenie usług przez Buro Rachunkowe Finetto.pl
12.1.3 Regulamin Przewoźnika dostępny pod adresem: www.k-ex.pl
12.1.4 Tabela Opłat

12.2 W przypadku spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
12.3 Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu są lub okażą się nieważne lub bezskuteczne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień .
12.4 Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów między Użytkownikiem a Finetto, jest Sąd właściwy dla siedziby Finetto.

Doradca finansowy

 

Doradztwo finansowe dla firm dostępne w 50 oddziałach na terenie całej Polski.

Jesteśmy partnerem jednej z największych firm doradztwa finansowego w Polsce Dom Kredytowy

NOTUS S.A. Ponad 25 banków w jednym miejscu!

Znalezienie odpowiedniego kredytu, leasingu lub innego produktu finansowego dla firmy jest
złożonym procesem. Chociaż sama procedura wygląda podobnie, jak przy produktach finansowych
dla osób fizycznych, to jednak w przypadku firmy istotne są jeszcze takie kwestie jak długość
funkcjonowania firmy, branża, jej perspektywy rozwoju i oczywiście sytuacja finansowa.

Finetto przy współpracy z Notus Doradcy Finansowi prowadzi usługi doradztwa finansowego dla
podmiotów gospodarczych. Odpowiednie instrumenty finansowe dla danego podmiotu
gospodarczego dopasowują z szerokiej oferty banków, firm leasingowych oraz instytucji
faktoringowych.

Proponowane przez Notus Doradcy Finansowi rozwiązania finansowe obejmują następujące
produkty:

kredyty obrotowe, kredyty inwestycyjne, leasing operacyjne, leasing finansowych, faktoring z
regresem, faktoring pełny, faktoring odwrotny, faktoring eksportowy.

Doradcy Finansowi Notus oferują również wsparcie w zakresie:

– opracowania planu finansowego (budżetu) przedsiębiorstwa,

– opracowania strategii finansowania przedsięwzięć gospodarczych obejmujących:

analizę i dobór najkorzystniejszych warunków finansowania dla konkretnej inwestycji

przygotowanie biznes planu,

weryfikację biznes planu pod kątem finansowania zewnętrznego,

negocjacje warunków finansowych z instytucjami zewnętrznymi,

restrukturyzacji zadłużenia,

możliwości poprawy płynności finansowej.

Zainteresowanym podmiotom Doradcy Finansowi Notus proponują usługę doradztwa przy

pozyskiwaniu dotacji ze środków Funduszy Europejskich oraz zapewniają wsparcie przy opracowaniu

niezbędnej dokumentacji, monitorowaniu procesu oceny wniosku oraz jego rozliczeniu.

Doradcy Finansowi Notus oferują również wsparcie w zakresie:

– opracowania planu finansowego (budżetu) przedsiębiorstwa,

– opracowania strategii finansowania przedsięwzięć gospodarczych obejmujących:

analizę i dobór najkorzystniejszych warunków finansowania dla konkretnej inwestycji

przygotowanie biznes planu,

weryfikację biznes planu pod kątem finansowania zewnętrznego,

negocjacje warunków finansowych z instytucjami zewnętrznymi,

restrukturyzacji zadłużenia,

możliwości poprawy płynności finansowej.

Zainteresowanym podmiotom Doradcy Finansowi Notus proponują usługę doradztwa przy
pozyskiwaniu dotacji ze środków Funduszy Europejskich oraz zapewniają wsparcie przy opracowaniu
niezbędnej dokumentacji, monitorowaniu procesu oceny wniosku oraz jego rozliczeniu.

gradient-tick