Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Użytkowników Serwisu Finetto.pl z usług pośrednictwa finansowego, prawnego i ubezpieczeniowego świadczonych przez Finetto Sp. z o.o.  (www.finetto.pl)

1. Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1.1. Finetto.pl – rozumie się przez to spółkę Finetto Sp. z o.o w Katowicach przy ul. Gliwicka 106, 40-857 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000456405, NIP 9542742234, REGON 243217910
1.2. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin.
1.3. Serwisie – rozumie się przez to serwis internetowy FInetto.pl umożliwiający Użytkownikom korzystanie z oferty Usług Finansowych świadczonych przez Partnerów.
1.4.  Użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną prowadzącą działalność, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, utworzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami, korzystającą z Serwisu Finetto.pl i zainteresowaną usługami Partnera.
1.5. Formularzu zapytania – udostępniony w Serwisie formularz pozwalający Użytkownikowi złożyć Partnerowi Finetto.pl zapytanie odnośnie jego usług, którymi zainteresowany jest Użytkownik.
1.6. Usłudze Partnera – oznacza to produkty i usługi oferowane za pomocą Serwisu Finetto.pl przez Partnerów.
1.7. Partnerze – instytucja, z którą Finetto.pl nawiązała lub nawiąże współpracę, a których usługi są oferowane za pomocą Serwisu Finetto.pl. Wykaz partnerów wskazany jest na stronie internetowej finetto.pl

2. Postanowienia ogólne

2.1 Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszelkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
2.2 Świadczenie przez Finetto.pl usługi pośrednictwa oraz udostępnianie informacji handlowych Partnerów, jak również świadczenie innych usług marketingowych na rzecz Partnerów, następuje po zawarciu przez Finetto.pl umowy z Partnerem.
2.3 Korzystanie z Usług Partnerów dla Użytkownika jest dobrowolne.
pl nie odpowiada za jakość materiałów i informacji o usługach pochodzących od Partnerów. Dane te i informacje pochodzą bezpośrednio ze źródeł przekazanych bezpośrednio od Partnerów.
2.4 Usługi Partnerów w Serwisie mogą być przez Finetto.pl dodawane, usuwane i modyfikowane.
Finetto.pl nie pobiera od Użytkownika żadnych opłat z tytułu złożenia przez Użytkownika zapytania za pośrednictwem Formularza zapytania.
2.5 W celu skorzystania z Usług Partnerów tj. przedstawienia oferty, złożenia wniosku niezbędne jest podanie przez Użytkownika danych osobowych oraz wszelkich innych danych wymaganych przez Partnera. Użytkownik w tym zakresie podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, po uprzednim (również dobrowolnym) wyrażeniu zgody na ich przekazanie Partnerowi.
2.6 W zakresie dotyczącym gromadzenie i przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Finetto.pl zastosowania znajdują postanowienia zawarte w Regulaminie serwisu dostępnym pod adresem finetto.pl
2.7 Odrębne postanowienia, za których treść oraz przestrzeganie odpowiedzialność ponoszą Partnerzy, dotyczą zasad gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkownika Partnerowi.
2.8 Na własne ryzyko i odpowiedzialność Użytkownik podejmuje decyzję o wyborze Partnera i jego usługi.

2.8.1 Finetto.pl nie odpowiada za kształt oraz postanowienia umowy zawartej między Partnerem a Użytkownikiem oraz za jej wykonanie przez obydwie strony. Zawarcie umowy z Partnerem oraz ustalenie jej warunków uzależnione jest od spełnienia przez Użytkownika warunków i kryteriów wymaganych przez Partnera.

2.8.2 Skorzystanie z Serwisu poprzez wypełnienie przez Użytkownika Formularza zapytania lub wypełnienie wniosku i przesłanie go do Partnera nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz nie jest równoznaczne z zawarciem umowy. Kontakt z Partnerem lub osobą do tego upoważnioną jest bezpłatne. Użytkownik nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat, poza kosztami własnymi. Spotkanie pomiędzy Użytkownikiem a partnerem lub osobą do tego przez Partnera upoważnioną nie zobowiązuje Użytkownika do zawarcia jakiejkolwiek umowy z Partnerem.

2.8.3 Świadczenie usług może być uzależnione od wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie od Finetto.pl bądź Partnerów informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że odmowa wyrażenia zgody może po

3. Zakres świadczonych przez Finetto.pl usług

3.1 Umożliwienie składania zapytania przez Formularz zapytania.
3.2 Prezentację Usług Partnerów zgodnie z treścią przez nich przygotowaną.
3.3 Umożliwienie Użytkownikowi przeglądania oraz porównywania ofert Partnerów.
3.4 Wstępnego rozpoznania potrzeb finansowych i inwestycyjnych, poprzez analizę sytuacji finansowej Użytkownika.
3.5 Dostarczenie wykazu wymaganych przez Partnera dokumentów.
3.6 Przesłanie Użytkownikom formularzu i druków wymaganych przez Partnerów.
3.7 Pośredniczenie w komunikacji między Użytkownikiem a Partnerem.
3.8 Możliwość przygotowania i dostarczenia w terminie do 7 dni od zgłoszenia zapotrzebowania przez Klienta Finetto.pl dokumentów takich jak: wyciąg z KPiR, PIT’u rocznego oraz ewidencji środków trwałych.
3.9 Informację o procesie i ostatecznej decyzji Partnera.
3.10 Działania związane z promowaniem i reklamowaniem Usług Partnera – działania marketingowe.
Finetto.pl za w/w usługi nie pobiera od Użytkowników dodatkowych opłat.

4. Zobowiązania Użytkownika

Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązuje się do:
4.1 Dostarczenia informacji wymaganej do przedstawienia Usługi Partnera oraz do uzupełnienia i skompletowania zgodnej ze stanem faktycznym i prawnym koniecznej dokumentacji.
4.2 Dotrzymania odpowiedniej staranności przy zawieraniu i realizacji umów z Partnerami.
4.3 Uwzględnienia i przestrzegania przepisów o ochronie danych osobistych oraz dobrach osobistych innych osób oraz stosowanie norm prawnych.
4.4 nie wykorzystywanie technik i urządzeń, które mogą zakłócić pracę zaplecza informatycznego Serwisu.

5. Wyłączenie odpowiedzialności Finetto.pl

Finetto.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
5.1 Rodzaj i brzmienie Usług oferowanych przez Partnerów.
5.2 Zawartość przekazywanej informacji Użytkownikom oraz sposób przedstawienia Usług przez Partnerów.
5.3 Wybór przez Użytkownika Usługi oferowanej przez Partnerów.
5.4 Wynikające z umów z Partnerami zobowiązania stron.

6. Procedura reklamacyjna

6.1 Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą oferowanych Usług oraz działania Serwisu.
6.2 Użytkownik może złożyć reklamację pisemnie, w formie listu poleconego, na adres Finetto.pl Sp. z o.o. lub drogą elektroniczną na adres e-mail reklamacje@finetto.pl
6.3 Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię i nazwisko; adres zamieszkania; adres e-mail Użytkownika zgłaszającego opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
6.4 Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie do 14 dni od daty otrzymania tejże reklamacji przez Finetto.pl.

7. Postanowienia końcowe

7.1 Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.
7.2 Fintto.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie akceptacji nowego Regulaminu przez Użytkownika, która następuje po zalogowaniu do Serwisu. Odmowa akceptacji zmian w Regulaminie jest równoznaczna z odstąpieniem przez Finetto.pl od świadczenia usług określonych niniejszym Regulaminem.

Doradca finansowy

 

Doradztwo finansowe dla firm dostępne w 50 oddziałach na terenie całej Polski.

Jesteśmy partnerem jednej z największych firm doradztwa finansowego w Polsce Dom Kredytowy

NOTUS S.A. Ponad 25 banków w jednym miejscu!

Znalezienie odpowiedniego kredytu, leasingu lub innego produktu finansowego dla firmy jest
złożonym procesem. Chociaż sama procedura wygląda podobnie, jak przy produktach finansowych
dla osób fizycznych, to jednak w przypadku firmy istotne są jeszcze takie kwestie jak długość
funkcjonowania firmy, branża, jej perspektywy rozwoju i oczywiście sytuacja finansowa.

Finetto przy współpracy z Notus Doradcy Finansowi prowadzi usługi doradztwa finansowego dla
podmiotów gospodarczych. Odpowiednie instrumenty finansowe dla danego podmiotu
gospodarczego dopasowują z szerokiej oferty banków, firm leasingowych oraz instytucji
faktoringowych.

Proponowane przez Notus Doradcy Finansowi rozwiązania finansowe obejmują następujące
produkty:

kredyty obrotowe, kredyty inwestycyjne, leasing operacyjne, leasing finansowych, faktoring z
regresem, faktoring pełny, faktoring odwrotny, faktoring eksportowy.

Doradcy Finansowi Notus oferują również wsparcie w zakresie:

– opracowania planu finansowego (budżetu) przedsiębiorstwa,

– opracowania strategii finansowania przedsięwzięć gospodarczych obejmujących:

analizę i dobór najkorzystniejszych warunków finansowania dla konkretnej inwestycji

przygotowanie biznes planu,

weryfikację biznes planu pod kątem finansowania zewnętrznego,

negocjacje warunków finansowych z instytucjami zewnętrznymi,

restrukturyzacji zadłużenia,

możliwości poprawy płynności finansowej.

Zainteresowanym podmiotom Doradcy Finansowi Notus proponują usługę doradztwa przy

pozyskiwaniu dotacji ze środków Funduszy Europejskich oraz zapewniają wsparcie przy opracowaniu

niezbędnej dokumentacji, monitorowaniu procesu oceny wniosku oraz jego rozliczeniu.

Doradcy Finansowi Notus oferują również wsparcie w zakresie:

– opracowania planu finansowego (budżetu) przedsiębiorstwa,

– opracowania strategii finansowania przedsięwzięć gospodarczych obejmujących:

analizę i dobór najkorzystniejszych warunków finansowania dla konkretnej inwestycji

przygotowanie biznes planu,

weryfikację biznes planu pod kątem finansowania zewnętrznego,

negocjacje warunków finansowych z instytucjami zewnętrznymi,

restrukturyzacji zadłużenia,

możliwości poprawy płynności finansowej.

Zainteresowanym podmiotom Doradcy Finansowi Notus proponują usługę doradztwa przy
pozyskiwaniu dotacji ze środków Funduszy Europejskich oraz zapewniają wsparcie przy opracowaniu
niezbędnej dokumentacji, monitorowaniu procesu oceny wniosku oraz jego rozliczeniu.

gradient-tick