Tabela opłat

A. Ceny miesięcznych Abonamentów

 1. Pakiet Biuro Rachunkowe Mini KPiR – od 150 zł – faktury przychodowe bez limitu w przypadku korzystania z systemu Finetto.
 2. Pakiet Biuro Rachunkowe Mini KH – od 300 zł – faktury przychodowe bez limitu w przypadku korzystania z systemu Finetto.
 3. Pakiet Indywidualny  – ustalony z Klientem wg indywidualnego zakresu usług.

Obsługa kadrowo-płacowa –  ceny zgodnie z poniższym cennikiem niezależnie od powyższych pakietów.

B. Usługi księgowe w cenie Abonamentu

 1. Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 2. Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług
 3. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia
 4. Kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
 5. Konsultacja wyniku finansowego i podatkowego z Klientem
 6. Sporządzenie i dostarczenie do Urzędu Skarbowego comiesięcznych bądź kwartalnych deklaracji VAT-7/ VAT-7K
 7. Przygotowanie miesięcznych rozliczeń do podatku dochodowego
 8. Sporządzenie i dostarczenie do Urzędu Skarbowego zeznań rocznych PIT-36/ PIT-36L
 9. Przygotowanie dokumentacji do rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej (w tym GUS, US, ZUS)
 10. Przygotowanie dokumentacji do rejestracji spółki cywilnej (w tym GUS, US, ZUS)
 11. Przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych do VAT, ZUS
 12. Informacja o wysokości składek ZUS
 13. Informacja o wysokości zaliczek na podatek dochodowy w danym miesiącu
 14. Informacja o wysokości podatku VAT w danym miesiącu
 15. Aktualizacja danych i zgłoszeń do urzędów (ZUS, US)
 16. Przechowywanie dokumentów w trakcie roku rozliczeniowego
 17. Brak opłaty dodatkowej za zaksięgowanie dokumentu (3 sztuki) dostarczonego po terminie z uwzględnieniem wcześniejszego poinformowania księgowego w formie e-mailowej
 18. Weryfikacja zgodności wyciągów bankowych z fakturami
 19. Weryfikacja zgodności wyciągów bankowych z fakturami w walucie obcej
 20. Sporządzenie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w US lub ZUS (opłata skarbowa po stronie klienta)
 21. Zestawienie obrotów i sald – „obrotówka” dot. ksiąg handlowych
 22. Zapisy kont księgi głównej- dot. ksiąg handlowych
 23. Zapisy kont ksiąg pomocniczych- dot. ksiąg handlowych
 24. Wsparcie klienta podczas czynności sprawdzających oraz kontrolach podatkowych US z wyłączeniem reprezentacji w postępowaniach podatkowych

C. Usługi kadrowo- płacowe w cenie Abonamentu

 1. Utworzenie i obsługa bazy danych pracowników i zleceniobiorców
 2. Sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowujących pracowników oraz zleceniobiorców w ZUS – ZUS ZUA, ZZA, ZWUA, ZIUA, ZCNA
 3. Sporządzanie list płac uwzględniających wszelkie świadczenie dodatkowe, stosownie do wiążących postanowień umów, regulaminów pracy i wynagrodzeń 1 szt. miesięcznie
 4. Przygotowywanie ZUS RMUA oraz rocznych informacji i zeznań podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-40)
 5. Sporządzanie comiesięcznych informacji w formie mailowej na temat przelewów, jakie należy wykonać do ZUS i Urzędu Skarbowego
 6. Wypełnienie druku ZUS Z-3b
 7. Naliczanie i potrącanie oraz deklarowanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz FGŚP i FP, sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich miesięcznych deklaracji (ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RZA), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 8. Naliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie dokumentów podatkowych (PIT-4R, PIT-8AR)
 9. Prowadzenie akt osobowych pracowników (na podstawie dostarczonych przez Zleceniodawcę dokumentów)
 10. Przygotowywanie umów cywilnoprawnych na podstawie informacji od Klienta (bez doradztwa prawnego) 1 szt. miesięcznie
 11. Ustalanie prawa do przewidzianych obowiązującymi przepisami uprawnień pracowniczych (na podstawie przesłanych przez Zleceniodawcę dokumentów)
 12. Monitorowanie terminów związanych z zatrudnieniem
 13. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wg standardowego wzoru z systemu Finetto
 14. Kontakty z PIP, ZUS, GUS i innymi instytucjami (w razie konieczności)
 15. Rozliczanie wykorzystywanych dni urlopów oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, zwolnień lekarskich i innych stosownie do przepisów Kodeksu Pracy
 16. Telefoniczne porady w zakresie realizacji obowiązków pracodawcy w zakresie kadr i płac

D. Usługi wsparcia biznesu dla klientów posiadających księgowość w Finetto w cenie Abonamentu

 1. Usługa kojarzenia biznesów Klientów Finetto
 2. Doradztwo w zakresie wyboru optymalnych form finansowania (kredyty, pożyczki, faktoring)
 3. Przygotowanie dokumentów pod wniosek kredytowy w Banku współpracującym z Finetto
 4. Pomoc przy doborze formy opodatkowania
 5. Wsparcie w zakresie wyboru formy działalności gospodarczej

E. Usługi księgowości płatne dodatkowo

 1. Jednorazowa opłata z tytułu zawieszenia świadczenia usług bez względu na stronę wnoszącą o zawieszenie z innych powodów niż z braku zapłaty powstałych zaległości – 200% kwoty będącej średnią arytmetyczną kwot faktur wystawionych w ciągu 6 (słownie: sześciu) ostatnich miesięcy
 2. Jednorazowa opłata z tytułu zawieszenia świadczenia usług wnoszonego przez Finetto z powodu braku zapłaty powstałych zaległości za wszystkie wystawione faktury – 400% kwoty będącej średnią arytmetyczną kwot faktur wystawionych w ciągu 6 (słownie: sześciu) ostatnich miesięcy
 3. Jednorazowa opłata z tytułu wypowiedzenia natychmiastowego umowy współpracy wnoszonego przez Finetto z innych powodów niż z braku zapłaty powstałych zaległości – 400% kwoty będącej średnią arytmetyczną kwot faktur wystawionych w ciągu 6 (słownie: sześciu) ostatnich miesięcy
 4. Jednorazowa opłata z tytułu wypowiedzenia natychmiastowego umowy współpracy wnoszonego przez Finetto z powodu braku zapłaty powstałych zaległości za wszystkie wystawione faktury – 400% kwoty będącej średnią arytmetyczną kwot faktur wystawionych w ciągu 6 (słownie: sześciu) ostatnich miesięcy
 5. Korekta błędów wynikających z audytu, a niebędących efektem działania Finetto – jednomiesięczny abonament za każdy miesiąc, którego dotyczy korekta
 6. Opłata za przechowywanie dokumentów po zakończeniu roku rozliczeniowego 5zł/  segregator (1 rok bezpłatnie)
 7. Opłata za dostarczenie dokumentów między 6 a 10 dniem miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym jeśli umowa nie określa inaczej (w przypadku nie poinformowania Finetto przez Klienta) – 30zł
 8. Opłata za dostarczenie dokumentów między 11 a 15 dniem miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym jeśli umowa nie określa inaczej (w przypadku nie poinformowania Finetto przez Klienta) – 50zł
 9. Opłata za dostarczenie dokumentów między 16 a 19 dniem miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym jeśli umowa nie określa inaczej (w przypadku nie poinformowania Finetto przez Klienta) – 70zł
 10. Opłata za dostarczenie dokumentów w 20 i następnych dniach miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym jeśli umowa nie określa inaczej (w przypadku nie poinformowania Finetto przez Klienta) – 150zł
 11. Sporządzenie korekty deklaracji podatkowej lub sporządzenie korekty zapisów księgowych na skutek dostarczenia niekompletnej dokumentacji księgowej w wyznaczonym terminie (w przypadku niepoinformowania Finetto przez Klienta) – 120zł. Korekta pliku JPK_VAT / JPK_VAT7M / VAT 27 / VAT UE – 120zł.
 12. Sporządzenie, wygenerowanie i przesłanie do US/MF pliku JPK_VAT – 35zł za 1 szt.
 13. Sporządzenie, wygenerowanie i przesłanie deklaracji ZUS za właściciela – 35zł za 1 szt.
 14. Sporządzenie sprawozdania dla celów GUS od 30zł – wycena indywidualna
 15. Wysłanie jednego dokumentu pocztą – zwykły 8zł, polecony 10zł, ZPO 12zł
 16. Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dla KH – średnia arytmetyczna miesięczna kwot faktur brutto wystawionych za usługi księgowo- kadrowe w ciągu roku obrotowego, którego sprawozdanie dotyczy. Obliczane wg. wzoru: łączna kwota brutto wszystkich faktur w danym roku obrotowym dzielone na ilość miesięcy faktur sporządzonych. Wynik wyliczenia jest kwotą netto za sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego.
 17. Sporządzenie dokumentacji finansowej do kredytów, pożyczek itd., przygotowanie dokumentacji ponad standardową obsługę księgową – od 100zł (w zależności od pracochłonności, nie dotyczy procesowania wniosków kredytowych itp. za pośrednictwem Finetto, Banków oraz instytucji współpracujących z Finetto)
 18. Opłata za telefoniczny monit zaległych płatności na rzecz Finetto do Klienta – 8zł
 19. Sporządzenie i wysłanie monitu elektronicznego zaległych płatności na rzecz Finetto – 20zł
 20. Sporządzenie i wysłanie monitu w formie papierowej – 40zł
 21. Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty w formie papierowej lub elektronicznej – 100zł.
 22. Osobista asysta podczas czynności sprawdzających oraz kontrolach podatkowych US z wyłączeniem reprezentacji w postępowaniach podatkowych – indywidualna wycena.
 23. Księgowanie dokumentów ponad zakontraktowany limit: 17,00zł/szt. przy księgach handlowych 7,80zł/ szt. w pozostałych przypadkach
 24. Zeznanie roczne z dochodów spoza działalności gospodarczej- wycena indywidualna
 25. Zeznanie roczne z zagranicznych dochodów spoza działalności gospodarczej- wycena indywidualna
 26. Przygotowanie polityki rachunkowości– od 500zł
 27. W przypadku niekorzystania w ramach abonamentu z funkcji do wystawiania faktur i dokumentów w programie do księgowości Finetto, zostanie naliczona opłata za sztukę jak za dodatkowy dokument księgowy ponad abonament
 28. W przypadku zawieszenia świadczenia usług wnoszonego przez Finetto…

  Czytaj więcej...

  z powodu braku zapłaty powstałych zaległości za wszystkie wystawione faktury, jak również w przypadku natychmiastowego wypowiedzenia umowy wnoszonego przez Finetto z powodu braku zapłaty powstałych zaległości za wszystkie wystawione faktury oraz w przypadku wypowiedzenia umowy z przysługującym okresem wypowiedzenia Spółce Finetto Sp. z o.o. przysługuje prawo do zatrzymania dokumentacji księgowej oraz kadrowo- płacowej do momentu zapłaty wszystkich faktur wymagalnych jak i niewymagalnych. Prawo do zatrzymania dokumentacji księgowej oraz kadrowo- płacowej przez spółkę Finetto Sp. z o.o. obejmuje całkowitą dokumentację księgową, kadrowo- płacową, wydruki systemowe oraz wszelkie inne dane, które są wynikiem wykonywania usług w związku z realizacją umowy na obsługę księgową oraz kadrowo- płacową od dnia jej zawarcia. Prawo do zatrzymania dokumentacji księgowej oraz kadrowo- płacowej nie obejmuje dokumentów źródłowych, które zostały doręczone do Spółki Finetto Sp. z o.o.

  Zwiń

F. Kadry i płace- usługi płatne dodatkowo płatne

 1. Wypełnienie dokumentacji rejestracyjnej PFRON – 20zł
 2. Wypełnienie deklaracji PFRON (SOD) – za każdego pracownika 10zł, wypełnienie deklaracji PFRON (e-PFRON) – 15zł za deklarację
 3. Wysyłka deklaracji PIT do Urzędów Skarbowych oraz pracowników drogą pocztową – cena za sztukę: list zwykły 8zł, polecony 10zł, ZPO 12zł
 4. Sporządzanie sprawozdań GUS od 20zł
 5. Sporządzenie pism do Kancelarii Komorniczej – 10zł za każdego pracownika (sporządzenie jednego pisma w cenie abonamentu)
 6. Wystawianie zaświadczenia o zarobkach lub zatrudnieniu 1 szt. w cenie abonamentu, powyżej 1 szt. cena za zaświadczenie 5zł
 7. Zaświadczenie RP-7 za okres trwania umowy współpracy pomiędzy Klientem a Finetto – cena 10zł, pozostałe okresy cena do uzgodnienia
 8. Przygotowywanie umów cywilnoprawnych na podstawie informacji od Klienta (bez doradztwa prawnego, 1 szt. umowy od osoby w danym miesiącu w cenie abonamentu) oraz rachunków (1 szt. rachunku od osoby w danym miesiącu w cenie abonamentu). Powyżej 1 szt. rachunku – cena za każdy 5zł, Powyżej 1 szt. umowy – cena za każdy 5zł
 9. Wyprowadzenie zaległości w dokumentacji ZUS, kadrowo-płacowej – Wycena indywidualna
 10. Sporządzanie raportów kadrowo-płacowych (wg zapotrzebowania) – Wycena indywidualna
 11. Korekta deklaracji DRA – cena 40 zł, w przypadku korekt wymagających większego nakładu pracy i czasu -wycena indywidualna
 12. Opłata za nieterminowe przesłanie dokumentów kadrowo-płacowych (nieterminowe tj. powodujące dokonanie korekty ze strony Zleceniodawcy) – 60 zł
 1. Organizacja szkoleń BHP – wycena indywidualna
 2. Rozliczenie wynagrodzenia wraz z obsługą kadrowo- płacową z tytułu jednej umowy o pracę (do 10 pracowników) – 30zł
 3. Rozliczenie wynagrodzenia wraz z obsługą kadrowo- płacową z tytułu jednej umowy o pracę (11 – 20 pracowników) – 28zł
 4. Rozliczenie wynagrodzenia wraz z obsługą kadrowo- płacową z tytułu jednej umowy o pracę (21 – 30 pracowników) – 26zł
 5. Rozliczenie wynagrodzenia wraz z obsługą kadrowo- płacową z tytułu jednej umowy o pracę (powyżej 30 pracowników) – 24zł
 6. Rozliczenie wynagrodzenia z tytułu jednej umowy cywilnoprawnej – 30 zł

G. Inne usługi

 1. Przesyłka kurierska do 3 kg – wg cennika zamieszczonego na platformie Finetto (Opłatę za jedną przesyłkę w miesiącu z dokumentami Klienta pokrywa Finetto)
 2. Działania windykacyjne

  Czytaj więcej...

  Finetto ma prawo obciążyć Klienta karą umowną za działania windykacyjne podejmowane przez Finetto w związku z umową świadczenia usług zarówno w trakcie jej trwania jak i po jej rozwiązaniu na podstawie Noty Księgowej – kara umowna za czynności windykacyjne: ustalana indywidualnie i jest dokonywana przez jednostronne oświadczenie Finetto składane Klientowi w formie oświadczenia złożonego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w umowie świadczenia usług, jednak nie wcześniej niż jeden dzień roboczy przed rozpoczęciem działań windykacyjnych.

  Zwiń

 3. Pozostałe czynności nieujęte w cenniku – wycena indywidualna

 

 

Niniejsza tabela opłat i prowizji określa kwoty w netto

TOiP ważna od 01.02.2020r.

Zostaw swoje dane. Skontaktujemy się
Czat na stronę