finetto logo
INFOLINIA
+48 530 800 559
+48 32 411 46 05

A. Ceny miesięcznych Abonamentów

 1. Książka przychodów i rozchodów – od 250 zł – faktury przychodowe bez limitu w przypadku korzystania z systemu Finetto.
 2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – od 200 zł – faktury przychodowe bez limitu w przypadku korzystania z systemu Finetto.
 3. Księga handlowa (pełna księgowość) – od 560 zł – faktury przychodowe bez limitu w przypadku korzystania z systemu Finetto.
 4. Obsługa kadrowo-płacowa –  ceny zgodnie z poniższym cennikiem.

B. Usługi księgowe w cenie Abonamentu

 1. Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 2. Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług
 3. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia
 4. Kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
 5. Konsultacja wyniku finansowego i podatkowego z Klientem
 6. Przygotowanie miesięcznych rozliczeń do podatku dochodowego
 7. Informacja o wysokości składek ZUS
 8. Informacja o wysokości zaliczek na podatek dochodowy w danym miesiącu
 9. Informacja o wysokości podatku VAT w danym miesiącu
 10. Przechowywanie dokumentów w trakcie roku rozliczeniowego
 11. Brak opłaty dodatkowej za zaksięgowanie dokumentu (3 sztuki) dostarczonego po terminie z uwzględnieniem wcześniejszego poinformowania księgowego w formie e-mailowej
 12. Weryfikacja zgodności wyciągów bankowych z fakturami
 13. Weryfikacja zgodności wyciągów bankowych z fakturami w walucie obcej
 14. Sporządzenie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w US lub ZUS (opłata skarbowa po stronie klienta)
 15. Zestawienie obrotów i sald – „obrotówka” dot. ksiąg handlowych
 16. Zapisy kont księgi głównej- dot. ksiąg handlowych
 17. Zapisy kont ksiąg pomocniczych- dot. ksiąg handlowych
 18. Wsparcie klienta podczas czynności sprawdzających oraz kontrolach podatkowych US z wyłączeniem reprezentacji w postępowaniach podatkowych

C. Usługi kadrowo- płacowe w cenie Abonamentu

 1. Utworzenie i obsługa bazy danych pracowników i zleceniobiorców
 2. Sporządzanie list płac
 3. Sporządzanie comiesięcznych informacji w formie mailowej na temat przelewów, jakie należy wykonać do ZUS i Urzędu Skarbowego
 4. Prowadzenie akt osobowych pracowników (na podstawie dostarczonych przez Zleceniodawcę dokumentów)
 5. Przygotowywanie umów cywilnoprawnych na podstawie informacji od Klienta (bez doradztwa prawnego) – 1 szt. miesięcznie
 6. Ustalanie prawa do przewidzianych obowiązującymi przepisami uprawnień pracowniczych (na podstawie przesłanych przez Zleceniodawcę dokumentów)
 7. Monitorowanie terminów związanych z zatrudnieniem
 8. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu – 1 szt. miesięcznie
 9. Kontakty z PIP, ZUS, GUS i innymi instytucjami (w razie konieczności)
 10. Rozliczanie wykorzystywanych dni urlopów oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, zwolnień lekarskich i innych stosownie do przepisów Kodeksu Pracy
 11. Telefoniczne porady w zakresie realizacji obowiązków pracodawcy w zakresie kadr i płac

D. Usługi wsparcia biznesu dla klientów posiadających księgowość w Finetto w cenie Abonamentu

 1. Usługa kojarzenia biznesów Klientów Finetto
 2. Doradztwo w zakresie wyboru optymalnych form finansowania (kredyty, pożyczki, faktoring)
 3. Przygotowanie dokumentów pod wniosek kredytowy w Banku współpracującym z Finetto
 4. Pomoc przy doborze formy opodatkowania
 5. Wsparcie w zakresie wyboru formy działalności gospodarczej

E. Usługi księgowości płatne dodatkowo

 1. Przygotowanie dokumentacji do rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej (w tym GUS, US, ZUS) – 60zł za 1 szt. dokumentu
 2. Przygotowanie dokumentacji do rejestracji spółki cywilnej (w tym GUS, US, ZUS) – 60zł za 1 szt. dokumentu
 3. Przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych do VAT, ZUS – 60zł za dokument / 1 stronę formularza online
 4. Aktualizacja danych i zgłoszeń do urzędów (ZUS, US) – 50zł za dokument / 1 stronę formularza online
 5. Jednorazowa opłata z tytułu zawieszenia świadczenia usług bez względu na stronę wnoszącą o zawieszenie z innych powodów niż z braku zapłaty powstałych zaległości – 200% kwoty będącej średnią arytmetyczną kwot faktur wystawionych w ciągu 6 (słownie: sześciu) ostatnich miesięcy
 6. Jednorazowa opłata z tytułu zawieszenia świadczenia usług wnoszonego przez Finetto z powodu braku zapłaty powstałych zaległości za wszystkie wystawione faktury – 400% kwoty będącej średnią arytmetyczną kwot faktur wystawionych w ciągu 6 (słownie: sześciu) ostatnich miesięcy
 7. Jednorazowa opłata z tytułu wypowiedzenia natychmiastowego umowy współpracy wnoszonego przez Finetto z innych powodów niż z braku zapłaty powstałych zaległości – 400% kwoty będącej średnią arytmetyczną kwot faktur wystawionych w ciągu 6 (słownie: sześciu) ostatnich miesięcy
 8. Jednorazowa opłata z tytułu wypowiedzenia natychmiastowego umowy współpracy wnoszonego przez Finetto z powodu braku zapłaty powstałych zaległości za wszystkie wystawione faktury – 400% kwoty będącej średnią arytmetyczną kwot faktur wystawionych w ciągu 6 (słownie: sześciu) ostatnich miesięcy
 9. Korekta błędów wynikających z audytu, a niebędących efektem działania Finetto – jednomiesięczny abonament za każdy miesiąc, którego dotyczy korekta
 10. Opłata za przechowywanie dokumentów po zakończeniu roku rozliczeniowego 100zł miesięcznie za 1 rok (ostatni rok kalendarzowy bezpłatnie)
 11. Opłata za dostarczenie dokumentów między 6 a 10 dniem miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym jeśli umowa nie określa inaczej (w przypadku nie poinformowania Finetto przez Klienta) – 46zł
 12. Opłata za dostarczenie dokumentów między 11 a 15 dniem miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym jeśli umowa nie określa inaczej (w przypadku nie poinformowania Finetto przez Klienta) – 75zł
 13. Opłata za dostarczenie dokumentów między 16 a 18 dniem miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym jeśli umowa nie określa inaczej (w przypadku nie poinformowania Finetto przez Klienta) – 110zł
 14. Opłata za dostarczenie dokumentów w 19 i następnych dniach miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym jeśli umowa nie określa inaczej (w przypadku nie poinformowania Finetto przez Klienta) – 200zł
 15. Sporządzenie korekty deklaracji podatkowej lub sporządzenie korekty zapisów księgowych na skutek dostarczenia niekompletnej dokumentacji księgowej w wyznaczonym terminie (w przypadku niepoinformowania Finetto przez Klienta) – 170zł. Korekta pliku JPK_VAT / JPK_VAT7M / VAT 27 / VAT UE – 170zł.
 16. Sporządzenie, wygenerowanie i przesłanie do US/MF pliku JPK_VAT – 51zł za 1 szt. + 22% łącznej kwoty miesięcznego abonamentu za usługi księgowe
 17. Sporządzenie, wygenerowanie i przesłanie do US/MF pliku VAT_UE – 60zł
 18. Sporządzenie, wygenerowanie i przesłanie deklaracji ZUS za właściciela – 51zł za 1 szt. + 22% łącznej kwoty miesięcznego abonamentu za usługi księgowe
 19. Sporządzenie sprawozdania dla celów GUS od 100zł – wycena indywidualna
 20. Sporządzenie raportu kasowego (opłata za pozycję w raporcie) – 3,0zł
 21. Wysłanie jednego dokumentu pocztą – zwykły 30zł, polecony 30zł, ZPO 35zł
 22. Wysłanie jednej koperty z dokumentami za pośrednictwem firmy kurierskiej – 30zł
 23. Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dla KH – średnia arytmetyczna miesięczna kwot faktur brutto wystawionych za usługi księgowo- kadrowe w ciągu roku obrotowego, którego sprawozdanie dotyczy. Obliczane wg. wzoru: łączna kwota brutto wszystkich faktur w danym roku obrotowym dzielone na ilość miesięcy faktur sporządzonych. Wynik wyliczenia jest kwotą netto za sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego. Min. 700 zł
 24. Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dla KH w trakcie roku obrotowego – 50% ceny rocznego sprawozdania finansowego dla KH
 25. Sporządzenie dokumentacji finansowej do kredytów, pożyczek itd., przygotowanie dokumentacji ponad standardową obsługę księgową – od 300zł (w zależności od pracochłonności, nie dotyczy procesowania wniosków kredytowych itp. za pośrednictwem Finetto, Banków oraz instytucji współpracujących z Finetto)
 26. Przygotowanie rozliczenia delegacji krajowej przedsiębiorcy (diety) – 29zł
 27. Przygotowanie rozliczenia delegacji zagranicznej przedsiębiorcy (diety) – 49zł
 28. Opłata za telefoniczny lub SMS monit zaległych płatności na rzecz Finetto do Klienta – 12zł
 29. Sporządzenie i wysłanie monitu elektronicznego e-mail zaległych płatności na rzecz Finetto – 29zł
 30. Sporządzenie i wysłanie monitu w formie papierowej – 170zł
 31. Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty w formie papierowej lub elektronicznej – 170zł.
 32. Osobista asysta podczas czynności sprawdzających oraz kontrolach podatkowych US z wyłączeniem reprezentacji w postępowaniach podatkowych – indywidualna wycena.
 33. Księgowanie dokumentów ponad zakontraktowany limit: 27,70zł/szt. przy księgach handlowych 16,10zł/ szt. w pozostałych przypadkach
 34. Zeznanie roczne z dochodów spoza działalności gospodarczej- wycena indywidualna (min. 180zł)
 35. Zeznanie roczne z zagranicznych dochodów spoza działalności gospodarczej- wycena indywidualna (min. 180zł)
 36. Sporządzenie do Urzędu Skarbowego zeznań rocznych PIT-36/ PIT-36L / PIT-28 – (min. 180zł)
 37. Przygotowanie polityki rachunkowości– od 1000zł
 38. W przypadku niekorzystania w ramach abonamentu z funkcji do wystawiania faktur i dokumentów w programie do księgowości Finetto, zostanie naliczona opłata za sztukę jak za dodatkowy dokument księgowy ponad abonament
 39. W przypadku zawieszenia świadczenia usług wnoszonego przez Finetto…z powodu braku zapłaty powstałych zaległości za wszystkie wystawione faktury, jak również w przypadku natychmiastowego wypowiedzenia umowy wnoszonego przez Finetto z powodu braku zapłaty powstałych zaległości za wszystkie wystawione faktury oraz w przypadku wypowiedzenia umowy z przysługującym okresem wypowiedzenia Spółce Finetto Sp. z o.o. przysługuje prawo do zatrzymania dokumentacji księgowej oraz kadrowo- płacowej do momentu zapłaty wszystkich faktur wymagalnych jak i niewymagalnych. Prawo do zatrzymania dokumentacji księgowej oraz kadrowo- płacowej przez spółkę Finetto Sp. z o.o. obejmuje całkowitą dokumentację księgową, kadrowo- płacową, wydruki systemowe oraz wszelkie inne dane, które są wynikiem wykonywania usług w związku z realizacją umowy na obsługę księgową oraz kadrowo- płacową od dnia jej zawarcia. Prawo do zatrzymania dokumentacji księgowej oraz kadrowo- płacowej nie obejmuje dokumentów źródłowych, które zostały doręczone do Spółki Finetto Sp. z o.o.Zwiń

F. Kadry i płace- usługi płatne dodatkowo płatne

 1. Wypełnienie dokumentacji rejestracyjnej PFRON – 100zł
 2. Przygotowanie ZUS RMUA (IMIR) oraz rocznych informacji – 40 zł za pracownika
 3. Przygotowanie zeznań podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-40) – 40 zł za pracownika
 4. Naliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie dokumentów podatkowych (PIT-4R, PIT-8AR) – od 60 zł
 5. Wypełnienie deklaracji PFRON (SOD) – za każdego pracownika 60zł, wypełnienie deklaracji PFRON (e-PFRON) – 60zł za deklarację
 6. Wysyłka deklaracji PIT do Urzędów Skarbowych oraz pracowników drogą pocztową – cena za sztukę: list zwykły 35zł, polecony 35zł, ZPO 45zł
 7. Sporządzanie sprawozdań GUS od 100zł
 8. Sporządzenie pism do Kancelarii Komorniczej – 50zł za każdego pracownika (sporządzenie jednego pisma w cenie abonamentu)
 9. Wystawianie zaświadczenia o zarobkach lub zatrudnieniu 1 szt. w cenie abonamentu, powyżej 1 szt. cena za zaświadczenie 40zł
 10. Zaświadczenie RP-7 za okres trwania umowy współpracy pomiędzy Klientem a Finetto – cena 100zł, pozostałe okresy cena do uzgodnienia
 11. Przygotowywanie umów cywilnoprawnych na podstawie informacji od Klienta (bez doradztwa prawnego, 1 szt. umowy od osoby w danym miesiącu w cenie abonamentu) oraz rachunków (1 szt. rachunku od osoby w danym miesiącu w cenie abonamentu). Powyżej 1 szt. rachunku – cena za każdy 70zł, Powyżej 1 szt. umowy – cena za każdy 70zł
 12. Sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowujących pracowników oraz zleceniobiorców w ZUS – ZUS ZUA, ZZA, ZWUA, ZIUA, ZCNA – 35zł za 1 szt.
 13. Przygotowanie formularza Z-3, Z-3a, przekazanie do ZUS formularza Z-3b – 25zł za 1 szt
 14. Wyprowadzenie zaległości w dokumentacji ZUS, kadrowo-płacowej – Wycena indywidualna
 15. Sporządzanie raportów kadrowo-płacowych (wg zapotrzebowania) – Wycena indywidualna
 16. RUD – Zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS – 30zł
 17. Korekta deklaracji DRA – cena 80zł za 1 szt, w przypadku korekt wymagających większego nakładu pracy i czasu -wycena indywidualna
 18. Roczne rozliczenie ZUS składki zdrowotnej liczonej od dochodu (wg założeń Nowego Ładu – obowiązuje za 2022r.) – 210zł
 19. Opłata za nieterminowe przesłanie dokumentów kadrowo-płacowych (nieterminowe tj. powodujące dokonanie korekty ze strony Zleceniodawcy) – 90 zł
 1. Organizacja szkoleń BHP – wycena indywidualna
 2. Rozliczenie wynagrodzenia wraz z obsługą kadrowo- płacową z tytułu jednej umowy o pracę (do 10 pracowników) – 65zł
 3. Rozliczenie wynagrodzenia wraz z obsługą kadrowo- płacową z tytułu jednej umowy o pracę (11 – 20 pracowników) – 62zł
 4. Rozliczenie wynagrodzenia wraz z obsługą kadrowo- płacową z tytułu jednej umowy o pracę (21 – 30 pracowników) – 60zł
 5. Rozliczenie wynagrodzenia wraz z obsługą kadrowo- płacową z tytułu jednej umowy o pracę (powyżej 30 pracowników) – 58zł
 6. Rozliczenie wynagrodzenia z tytułu jednej umowy cywilnoprawnej – 60 zł

G. Inne usługi

 1. Przesyłka kurierska do 3 kg – wg cennika zamieszczonego na platformie Finetto (Opłatę za jedną przesyłkę w miesiącu z dokumentami Klienta pokrywa Finetto)
 2. Działania windykacyjneFinetto ma prawo obciążyć Klienta karą umowną za działania windykacyjne podejmowane przez Finetto w związku z umową świadczenia usług zarówno w trakcie jej trwania jak i po jej rozwiązaniu na podstawie Noty Księgowej – kara umowna za czynności windykacyjne: ustalana indywidualnie i jest dokonywana przez jednostronne oświadczenie Finetto składane Klientowi w formie oświadczenia złożonego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w umowie świadczenia usług, jednak nie wcześniej niż jeden dzień roboczy przed rozpoczęciem działań windykacyjnych.Zwiń
 3. Pozostałe czynności nieujęte w cenniku – wycena indywidualna

Niniejsza tabela opłat i prowizji określa kwoty w netto

TOiP ważna od 01.01.2024r.

 

Archiwum TOiP:

 1. Ważne od 01.02.2023 r.
 2. Ważne od 01.11.2021 r.
 3. Ważne od 01.02.2020 r.

Doradca finansowy

 

Doradztwo finansowe dla firm dostępne w 50 oddziałach na terenie całej Polski.

Jesteśmy partnerem jednej z największych firm doradztwa finansowego w Polsce Dom Kredytowy

NOTUS S.A. Ponad 25 banków w jednym miejscu!

Znalezienie odpowiedniego kredytu, leasingu lub innego produktu finansowego dla firmy jest
złożonym procesem. Chociaż sama procedura wygląda podobnie, jak przy produktach finansowych
dla osób fizycznych, to jednak w przypadku firmy istotne są jeszcze takie kwestie jak długość
funkcjonowania firmy, branża, jej perspektywy rozwoju i oczywiście sytuacja finansowa.

Finetto przy współpracy z Notus Doradcy Finansowi prowadzi usługi doradztwa finansowego dla
podmiotów gospodarczych. Odpowiednie instrumenty finansowe dla danego podmiotu
gospodarczego dopasowują z szerokiej oferty banków, firm leasingowych oraz instytucji
faktoringowych.

Proponowane przez Notus Doradcy Finansowi rozwiązania finansowe obejmują następujące
produkty:

kredyty obrotowe, kredyty inwestycyjne, leasing operacyjne, leasing finansowych, faktoring z
regresem, faktoring pełny, faktoring odwrotny, faktoring eksportowy.

Doradcy Finansowi Notus oferują również wsparcie w zakresie:

– opracowania planu finansowego (budżetu) przedsiębiorstwa,

– opracowania strategii finansowania przedsięwzięć gospodarczych obejmujących:

analizę i dobór najkorzystniejszych warunków finansowania dla konkretnej inwestycji

przygotowanie biznes planu,

weryfikację biznes planu pod kątem finansowania zewnętrznego,

negocjacje warunków finansowych z instytucjami zewnętrznymi,

restrukturyzacji zadłużenia,

możliwości poprawy płynności finansowej.

Zainteresowanym podmiotom Doradcy Finansowi Notus proponują usługę doradztwa przy

pozyskiwaniu dotacji ze środków Funduszy Europejskich oraz zapewniają wsparcie przy opracowaniu

niezbędnej dokumentacji, monitorowaniu procesu oceny wniosku oraz jego rozliczeniu.

Doradcy Finansowi Notus oferują również wsparcie w zakresie:

– opracowania planu finansowego (budżetu) przedsiębiorstwa,

– opracowania strategii finansowania przedsięwzięć gospodarczych obejmujących:

analizę i dobór najkorzystniejszych warunków finansowania dla konkretnej inwestycji

przygotowanie biznes planu,

weryfikację biznes planu pod kątem finansowania zewnętrznego,

negocjacje warunków finansowych z instytucjami zewnętrznymi,

restrukturyzacji zadłużenia,

możliwości poprawy płynności finansowej.

Zainteresowanym podmiotom Doradcy Finansowi Notus proponują usługę doradztwa przy
pozyskiwaniu dotacji ze środków Funduszy Europejskich oraz zapewniają wsparcie przy opracowaniu
niezbędnej dokumentacji, monitorowaniu procesu oceny wniosku oraz jego rozliczeniu.

gradient-tick