A. Ceny miesięcznych Abonamentów

 1. Pakiet Biuro Rachunkowe Mini KPiR – od 240 zł – faktury przychodowe bez limitu w przypadku korzystania z systemu Finetto.
 2. Pakiet Biuro Rachunkowe Mini KH – od 560 zł – faktury przychodowe bez limitu w przypadku korzystania z systemu Finetto.
 3. Pakiet Indywidualny  – ustalony z Klientem wg indywidualnego zakresu usług.

Obsługa kadrowo-płacowa –  ceny zgodnie z poniższym cennikiem niezależnie od powyższych pakietów.

B. Usługi księgowe w cenie Abonamentu

 1. Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 2. Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług
 3. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia
 4. Kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
 5. Konsultacja wyniku finansowego i podatkowego z Klientem
 6. Przygotowanie miesięcznych rozliczeń do podatku dochodowego
 7. Informacja o wysokości składek ZUS
 8. Informacja o wysokości zaliczek na podatek dochodowy w danym miesiącu
 9. Informacja o wysokości podatku VAT w danym miesiącu
 10. Przechowywanie dokumentów w trakcie roku rozliczeniowego
 11. Brak opłaty dodatkowej za zaksięgowanie dokumentu (3 sztuki) dostarczonego po terminie z uwzględnieniem wcześniejszego poinformowania księgowego w formie e-mailowej
 12. Weryfikacja zgodności wyciągów bankowych z fakturami
 13. Weryfikacja zgodności wyciągów bankowych z fakturami w walucie obcej
 14. Sporządzenie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w US lub ZUS (opłata skarbowa po stronie klienta)
 15. Zestawienie obrotów i sald – „obrotówka” dot. ksiąg handlowych
 16. Zapisy kont księgi głównej- dot. ksiąg handlowych
 17. Zapisy kont ksiąg pomocniczych- dot. ksiąg handlowych
 18. Wsparcie klienta podczas czynności sprawdzających oraz kontrolach podatkowych US z wyłączeniem reprezentacji w postępowaniach podatkowych

C. Usługi kadrowo- płacowe w cenie Abonamentu

 1. Utworzenie i obsługa bazy danych pracowników i zleceniobiorców
 2. Sporządzanie list płac
 3. Sporządzanie comiesięcznych informacji w formie mailowej na temat przelewów, jakie należy wykonać do ZUS i Urzędu Skarbowego
 4. Wypełnienie druku ZUS Z-3b
 5. Naliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie dokumentów podatkowych (PIT-4R, PIT-8AR)
 6. Prowadzenie akt osobowych pracowników (na podstawie dostarczonych przez Zleceniodawcę dokumentów)
 7. Przygotowywanie umów cywilnoprawnych na podstawie informacji od Klienta (bez doradztwa prawnego) 1 szt. miesięcznie
 8. Ustalanie prawa do przewidzianych obowiązującymi przepisami uprawnień pracowniczych (na podstawie przesłanych przez Zleceniodawcę dokumentów)
 9. Monitorowanie terminów związanych z zatrudnieniem
 10. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wg standardowego wzoru z systemu Finetto
 11. Kontakty z PIP, ZUS, GUS i innymi instytucjami (w razie konieczności)
 12. Rozliczanie wykorzystywanych dni urlopów oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, zwolnień lekarskich i innych stosownie do przepisów Kodeksu Pracy
 13. Telefoniczne porady w zakresie realizacji obowiązków pracodawcy w zakresie kadr i płac

D. Usługi wsparcia biznesu dla klientów posiadających księgowość w Finetto w cenie Abonamentu

 1. Usługa kojarzenia biznesów Klientów Finetto
 2. Doradztwo w zakresie wyboru optymalnych form finansowania (kredyty, pożyczki, faktoring)
 3. Przygotowanie dokumentów pod wniosek kredytowy w Banku współpracującym z Finetto
 4. Pomoc przy doborze formy opodatkowania
 5. Wsparcie w zakresie wyboru formy działalności gospodarczej

E. Usługi księgowości płatne dodatkowo

 1. Przygotowanie dokumentacji do rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej (w tym GUS, US, ZUS) – 60zł za dokument
 2. Przygotowanie dokumentacji do rejestracji spółki cywilnej (w tym GUS, US, ZUS) – 60zł za dokument
 3. Przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych do VAT, ZUS – 60zł
 4. Aktualizacja danych i zgłoszeń do urzędów (ZUS, US) – 50zł za dokument / 1 stronę formularza online
 5. Jednorazowa opłata z tytułu zawieszenia świadczenia usług bez względu na stronę wnoszącą o zawieszenie z innych powodów niż z braku zapłaty powstałych zaległości – 200% kwoty będącej średnią arytmetyczną kwot faktur wystawionych w ciągu 6 (słownie: sześciu) ostatnich miesięcy
 6. Jednorazowa opłata z tytułu zawieszenia świadczenia usług wnoszonego przez Finetto z powodu braku zapłaty powstałych zaległości za wszystkie wystawione faktury – 400% kwoty będącej średnią arytmetyczną kwot faktur wystawionych w ciągu 6 (słownie: sześciu) ostatnich miesięcy
 7. Jednorazowa opłata z tytułu wypowiedzenia natychmiastowego umowy współpracy wnoszonego przez Finetto z innych powodów niż z braku zapłaty powstałych zaległości – 400% kwoty będącej średnią arytmetyczną kwot faktur wystawionych w ciągu 6 (słownie: sześciu) ostatnich miesięcy
 8. Jednorazowa opłata z tytułu wypowiedzenia natychmiastowego umowy współpracy wnoszonego przez Finetto z powodu braku zapłaty powstałych zaległości za wszystkie wystawione faktury – 400% kwoty będącej średnią arytmetyczną kwot faktur wystawionych w ciągu 6 (słownie: sześciu) ostatnich miesięcy
 9. Korekta błędów wynikających z audytu, a niebędących efektem działania Finetto – jednomiesięczny abonament za każdy miesiąc, którego dotyczy korekta
 10. Opłata za przechowywanie dokumentów po zakończeniu roku rozliczeniowego 100zł miesięcznie za 1 rok (ostatni rok kalendarzowy bezpłatnie)
 11. Opłata za dostarczenie dokumentów między 6 a 10 dniem miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym jeśli umowa nie określa inaczej (w przypadku nie poinformowania Finetto przez Klienta) – 46zł
 12. Opłata za dostarczenie dokumentów między 11 a 15 dniem miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym jeśli umowa nie określa inaczej (w przypadku nie poinformowania Finetto przez Klienta) – 69zł
 13. Opłata za dostarczenie dokumentów między 16 a 18 dniem miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym jeśli umowa nie określa inaczej (w przypadku nie poinformowania Finetto przez Klienta) – 103zł
 14. Opłata za dostarczenie dokumentów w 19 i następnych dniach miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym jeśli umowa nie określa inaczej (w przypadku nie poinformowania Finetto przez Klienta) – 180zł
 15. Sporządzenie korekty deklaracji podatkowej lub sporządzenie korekty zapisów księgowych na skutek dostarczenia niekompletnej dokumentacji księgowej w wyznaczonym terminie (w przypadku niepoinformowania Finetto przez Klienta) – 160zł. Korekta pliku JPK_VAT / JPK_VAT7M / VAT 27 / VAT UE – 160zł.
 16. Sporządzenie, wygenerowanie i przesłanie do US/MF pliku JPK_VAT – 51zł za 1 szt. + 17% łącznej kwoty miesięcznego abonamentu za usługi księgowe
 17. Sporządzenie, wygenerowanie i przesłanie deklaracji ZUS za właściciela – 51zł za 1 szt. + 17% łącznej kwoty miesięcznego abonamentu za usługi księgowe
 18. Sporządzenie sprawozdania dla celów GUS od 70zł – wycena indywidualna
 19. Sporządzenie raportu kasowego (opłata za pozycję w raporcie) – 2,5zł
 20. Wysłanie jednego dokumentu pocztą – zwykły 20zł, polecony 20zł, ZPO 25zł
 21. Wysłanie jednej koperty z dokumentami za pośrednictwem firmy kurierskiej – 24zł
 22. Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dla KH – średnia arytmetyczna miesięczna kwot faktur brutto wystawionych za usługi księgowo- kadrowe w ciągu roku obrotowego, którego sprawozdanie dotyczy. Obliczane wg. wzoru: łączna kwota brutto wszystkich faktur w danym roku obrotowym dzielone na ilość miesięcy faktur sporządzonych. Wynik wyliczenia jest kwotą netto za sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego. Min. 600 zł
 23. Sporządzenie dokumentacji finansowej do kredytów, pożyczek itd., przygotowanie dokumentacji ponad standardową obsługę księgową – od 300zł (w zależności od pracochłonności, nie dotyczy procesowania wniosków kredytowych itp. za pośrednictwem Finetto, Banków oraz instytucji współpracujących z Finetto)
 24. Opłata za telefoniczny lub SMS monit zaległych płatności na rzecz Finetto do Klienta – 12zł
 25. Sporządzenie i wysłanie monitu elektronicznego e-mail zaległych płatności na rzecz Finetto – 29zł
 26. Sporządzenie i wysłanie monitu w formie papierowej – 170zł
 27. Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty w formie papierowej lub elektronicznej – 170zł.
 28. Osobista asysta podczas czynności sprawdzających oraz kontrolach podatkowych US z wyłączeniem reprezentacji w postępowaniach podatkowych – indywidualna wycena.
 29. Księgowanie dokumentów ponad zakontraktowany limit: 21,70zł/szt. przy księgach handlowych 12,60zł/ szt. w pozostałych przypadkach
 30. Zeznanie roczne z dochodów spoza działalności gospodarczej- wycena indywidualna (min. 170zł)
 31. Zeznanie roczne z zagranicznych dochodów spoza działalności gospodarczej- wycena indywidualna (min. 170zł)
 32. Sporządzenie do Urzędu Skarbowego zeznań rocznych PIT-36/ PIT-36L / PIT-28 – (min. 170zł)
 33. Przygotowanie polityki rachunkowości– od 800zł
 34. W przypadku niekorzystania w ramach abonamentu z funkcji do wystawiania faktur i dokumentów w programie do księgowości Finetto, zostanie naliczona opłata za sztukę jak za dodatkowy dokument księgowy ponad abonament
 35. W przypadku zawieszenia świadczenia usług wnoszonego przez Finetto…z powodu braku zapłaty powstałych zaległości za wszystkie wystawione faktury, jak również w przypadku natychmiastowego wypowiedzenia umowy wnoszonego przez Finetto z powodu braku zapłaty powstałych zaległości za wszystkie wystawione faktury oraz w przypadku wypowiedzenia umowy z przysługującym okresem wypowiedzenia Spółce Finetto Sp. z o.o. przysługuje prawo do zatrzymania dokumentacji księgowej oraz kadrowo- płacowej do momentu zapłaty wszystkich faktur wymagalnych jak i niewymagalnych. Prawo do zatrzymania dokumentacji księgowej oraz kadrowo- płacowej przez spółkę Finetto Sp. z o.o. obejmuje całkowitą dokumentację księgową, kadrowo- płacową, wydruki systemowe oraz wszelkie inne dane, które są wynikiem wykonywania usług w związku z realizacją umowy na obsługę księgową oraz kadrowo- płacową od dnia jej zawarcia. Prawo do zatrzymania dokumentacji księgowej oraz kadrowo- płacowej nie obejmuje dokumentów źródłowych, które zostały doręczone do Spółki Finetto Sp. z o.o.Zwiń

F. Kadry i płace- usługi płatne dodatkowo płatne

 1. Wypełnienie dokumentacji rejestracyjnej PFRON – 70zł
 2. Przygotowanie ZUS RMUA (IMIR) oraz rocznych informacji – 40 zł za pracownika
 3. Przygotowanie zeznań podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-40) – 40 zł za pracownika
 4. Wypełnienie deklaracji PFRON (SOD) – za każdego pracownika 57zł, wypełnienie deklaracji PFRON (e-PFRON) – 57zł za deklarację
 5. Wysyłka deklaracji PIT do Urzędów Skarbowych oraz pracowników drogą pocztową – cena za sztukę: list zwykły 20zł, polecony 20zł, ZPO 25zł
 6. Sporządzanie sprawozdań GUS od 70zł
 7. Sporządzenie pism do Kancelarii Komorniczej – 40zł za każdego pracownika (sporządzenie jednego pisma w cenie abonamentu)
 8. Wystawianie zaświadczenia o zarobkach lub zatrudnieniu 1 szt. w cenie abonamentu, powyżej 1 szt. cena za zaświadczenie 35zł
 9. Zaświadczenie RP-7 za okres trwania umowy współpracy pomiędzy Klientem a Finetto – cena 70zł, pozostałe okresy cena do uzgodnienia
 10. Przygotowywanie umów cywilnoprawnych na podstawie informacji od Klienta (bez doradztwa prawnego, 1 szt. umowy od osoby w danym miesiącu w cenie abonamentu) oraz rachunków (1 szt. rachunku od osoby w danym miesiącu w cenie abonamentu). Powyżej 1 szt. rachunku – cena za każdy 40zł, Powyżej 1 szt. umowy – cena za każdy 40zł
 11. Sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowujących pracowników oraz zleceniobiorców w ZUS – ZUS ZUA, ZZA, ZWUA, ZIUA, ZCNA – 25zł za 1 szt.
 12. Wyprowadzenie zaległości w dokumentacji ZUS, kadrowo-płacowej – Wycena indywidualna
 13. Sporządzanie raportów kadrowo-płacowych (wg zapotrzebowania) – Wycena indywidualna
 14. RUD – Zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS – 25zł
 15. Korekta deklaracji DRA – cena 70zł za 1 szt, w przypadku korekt wymagających większego nakładu pracy i czasu -wycena indywidualna
 16. Roczne rozliczenie ZUS składki zdrowotnej liczonej od dochodu (wg założeń Nowego Ładu – obowiązuje za 2022r.) – 200zł
 17. Opłata za nieterminowe przesłanie dokumentów kadrowo-płacowych (nieterminowe tj. powodujące dokonanie korekty ze strony Zleceniodawcy) – 90 zł
 1. Organizacja szkoleń BHP – wycena indywidualna
 2. Rozliczenie wynagrodzenia wraz z obsługą kadrowo- płacową z tytułu jednej umowy o pracę (do 10 pracowników) – 57zł
 3. Rozliczenie wynagrodzenia wraz z obsługą kadrowo- płacową z tytułu jednej umowy o pracę (11 – 20 pracowników) – 54zł
 4. Rozliczenie wynagrodzenia wraz z obsługą kadrowo- płacową z tytułu jednej umowy o pracę (21 – 30 pracowników) – 52zł
 5. Rozliczenie wynagrodzenia wraz z obsługą kadrowo- płacową z tytułu jednej umowy o pracę (powyżej 30 pracowników) – 49zł
 6. Rozliczenie wynagrodzenia z tytułu jednej umowy cywilnoprawnej – 55 zł

G. Inne usługi

 1. Przesyłka kurierska do 3 kg – wg cennika zamieszczonego na platformie Finetto (Opłatę za jedną przesyłkę w miesiącu z dokumentami Klienta pokrywa Finetto)
 2. Działania windykacyjneFinetto ma prawo obciążyć Klienta karą umowną za działania windykacyjne podejmowane przez Finetto w związku z umową świadczenia usług zarówno w trakcie jej trwania jak i po jej rozwiązaniu na podstawie Noty Księgowej – kara umowna za czynności windykacyjne: ustalana indywidualnie i jest dokonywana przez jednostronne oświadczenie Finetto składane Klientowi w formie oświadczenia złożonego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w umowie świadczenia usług, jednak nie wcześniej niż jeden dzień roboczy przed rozpoczęciem działań windykacyjnych.Zwiń
 3. Pozostałe czynności nieujęte w cenniku – wycena indywidualna

Niniejsza tabela opłat i prowizji określa kwoty w netto

TOiP ważna od 01.02.2023r.

 

Archiwum TOiP:

 1. Ważne od 01.11.2022 r.
 2. Ważne od 01.02.2020 r.

Doradca finansowy

 

Doradztwo finansowe dla firm dostępne w 50 oddziałach na terenie całej Polski.

Jesteśmy partnerem jednej z największych firm doradztwa finansowego w Polsce Dom Kredytowy

NOTUS S.A. Ponad 25 banków w jednym miejscu!

Znalezienie odpowiedniego kredytu, leasingu lub innego produktu finansowego dla firmy jest
złożonym procesem. Chociaż sama procedura wygląda podobnie, jak przy produktach finansowych
dla osób fizycznych, to jednak w przypadku firmy istotne są jeszcze takie kwestie jak długość
funkcjonowania firmy, branża, jej perspektywy rozwoju i oczywiście sytuacja finansowa.

Finetto przy współpracy z Notus Doradcy Finansowi prowadzi usługi doradztwa finansowego dla
podmiotów gospodarczych. Odpowiednie instrumenty finansowe dla danego podmiotu
gospodarczego dopasowują z szerokiej oferty banków, firm leasingowych oraz instytucji
faktoringowych.

Proponowane przez Notus Doradcy Finansowi rozwiązania finansowe obejmują następujące
produkty:

kredyty obrotowe, kredyty inwestycyjne, leasing operacyjne, leasing finansowych, faktoring z
regresem, faktoring pełny, faktoring odwrotny, faktoring eksportowy.

Doradcy Finansowi Notus oferują również wsparcie w zakresie:

– opracowania planu finansowego (budżetu) przedsiębiorstwa,

– opracowania strategii finansowania przedsięwzięć gospodarczych obejmujących:

analizę i dobór najkorzystniejszych warunków finansowania dla konkretnej inwestycji

przygotowanie biznes planu,

weryfikację biznes planu pod kątem finansowania zewnętrznego,

negocjacje warunków finansowych z instytucjami zewnętrznymi,

restrukturyzacji zadłużenia,

możliwości poprawy płynności finansowej.

Zainteresowanym podmiotom Doradcy Finansowi Notus proponują usługę doradztwa przy

pozyskiwaniu dotacji ze środków Funduszy Europejskich oraz zapewniają wsparcie przy opracowaniu

niezbędnej dokumentacji, monitorowaniu procesu oceny wniosku oraz jego rozliczeniu.

Doradcy Finansowi Notus oferują również wsparcie w zakresie:

– opracowania planu finansowego (budżetu) przedsiębiorstwa,

– opracowania strategii finansowania przedsięwzięć gospodarczych obejmujących:

analizę i dobór najkorzystniejszych warunków finansowania dla konkretnej inwestycji

przygotowanie biznes planu,

weryfikację biznes planu pod kątem finansowania zewnętrznego,

negocjacje warunków finansowych z instytucjami zewnętrznymi,

restrukturyzacji zadłużenia,

możliwości poprawy płynności finansowej.

Zainteresowanym podmiotom Doradcy Finansowi Notus proponują usługę doradztwa przy
pozyskiwaniu dotacji ze środków Funduszy Europejskich oraz zapewniają wsparcie przy opracowaniu
niezbędnej dokumentacji, monitorowaniu procesu oceny wniosku oraz jego rozliczeniu.

gradient-tick