ubezpieczenia-icon

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie samochodu

Ubezpieczenie OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu.

Ubezpieczenie AC – ubezpieczenie autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, obejmujące ochroną ubezpieczeniową pojazd wraz z jego wyposażeniem wyszczególnionym we wniosku.

Wybierzemy dla Ciebie najlepszą ofertę

grid-box1-a